Ar�iv - 2012 - 06/03/2012

Uluslararas� Feminist Forum'un Program� A��kland�

Kaos GL Derne�inin koordine etti�i Uluslararas� Feminist Forum'un program� belli oldu.

Ankara'da iki g�nl�k bir bulu�ma �eklinde d�zenlenecek "Uluslararas� Feminist Forum", 10-11 Mart hafta sonu olacak.

T�rkiyeli feminist �rg�tler ile LGBT �rg�tlerinin davetli oldu�u Feminist Forum'a L�bnan, Fransa, �sve� ve �ran'dan konu�mac�lar kat�lacak.

Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�nde, Ahmet Taner K��lal� Sanat Evi'nde yap�lacak Uluslararas� Feminist Forum'un t�m etkinlikleri herkesin kat�l�m�na a��k ger�ekle�ecek. Forum'un birinci g�n� sim�ltane �eviri yap�lacak.

ULUSLARARASI FEM�N�ST FORUM

Kaos GL
10-11 MART 2012, CUMARTES�-PAZAR
Ahmet Taner K��lal� Sanat Evi, Cebeci Kamp�s�, Ankara �niversitesi

10 MART 2012, CUMARTES�

A�ILI� - Saat: 10:30
Do�. Dr. Bet�l Yarar
, Gazi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
Prof. Dr. Simten Co�ar, Kaos GL Dan��ma Kurulu �yesi & Ba�kent �niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas� �li�kiler B�l�m�

B�R�NC� OTURUM - Saat: 11:00-12:30

"E�cinsel ve M�sl�man - �slamofobi ve Homofobi Aras�nda �zg�rle�me ve Sek�lerizm"
Ludovic Zahed
, Homos Musulmans de France | Gay Muslims & CALEM, Fransa
Moderat�r: Do�. Dr. Alev �zkazan�, Ankara �niversitesi SBF Kad�n �al��malar� ABD & KASAUM (Ankara �niversitesi Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi)

Yemek Aras�: 12:30-13:15

�K�NC� OTURUM - Saat: 13:15-14:45

"Arap Co�rafyas�nda LGBT M�cadeleleri"
Dr. Samar Habib
, Western Sydney �niversitesi ��retim G�revlisi, L�bnan
Moderat�r: Do�. Dr. Bet�l Yarar, Gazi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi & Ankara �niversitesi SBF Kad�n �al��malar� ABD

���NC� OTURUM - Saat: 15:15-16:45

"Queer ve LGBT Aras�ndaki Tek Fark Alfabetik Harfler De�ildir"
Anna Maria S�rber
g, Yazar ve Gazeteci, �sve�
Moderat�r: Yrd. Do�. Dr. Emek �ayl�, Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi

TRANS-FEM�N�ST AT�LYE - Saat: 17:00-18:30
Moderat�r: Buse K�l��kay
a, Pembe Hayat Derne�i
Feminizmler trans varolu�a nas�l bak�yor? Trans feminizm m�mk�n m�? Feminizm mi queer yolda�l��� m�? Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet tart��malar�nda s�ra trans bireylere gelince toplumsal cinsiyetin kurgusal oldu�unu unutabiliyor muyuz? Kad�n dayan��mas�, heteroseks�el, orta s�n�f, �niversiteli, beyaz, t�rk, biyolojik k�z karde�lik mi? Yolda�l�kla hayatlar�m�z� nas�l �o�altabiliriz?

11 MART 2012, PAZAR

YOLDA� FORUM - Saat: 12:00-13:30
Moderat�r: �lknur �st�n

Feminist m�cadelede her ne kadar baz� alanlarda hareketli bir g�r�n�m sergilense de nerdeyse her kesimin kendi "ev"ine/�evresine �ekilmesi/kapanmas� gibi bir resim ile kar�� kar��yay�z. Birlikte g��lenmek ve birlikte �zg�rle�mek i�in Feministler ile LGBT'lerin �rg�tsel ve ideolojik ili�kilerine yeniden bakmak hangi olanaklar� sunabilir...
Feminist/kad�n hareketi homofobi ve transfobiye kar�� da bir s�ylem ve pratik geli�tirmeden cinsiyet�ili�e kar�� m�cadelede ba�ar�l� olabilir mi...
Hem T�rkiye yerelinde hem de k�resel �l�ekte muhafazak�rla�maya kar�� feminist bir bak��� nas�l geli�tirebiliriz...
H�zla muhafazak�rla��rken ne yapt���m�za, nas�l yapt���m�za, nerede durdu�umuza bakmak i�in bulu�uyoruz...

LEZB�YEN AT�LYE - Saat: 14:00-15:30
Moderat�r: Zehra Tosun, Kaos GL Derne�i

Toplumsal cinsiyet meselesini sadece kad�n-erkek ili�kisi �zerinden de�il, ayn� zamanda cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i �zerinden de de�erlendirmemiz nas�l m�mk�n? E�cinsel ve biseks�el kad�n deneyimleri hangi patikalar� a��yor? ��kmaz sokaklar�m�z nerde nas�l kar��m�za ��k�yor? LGBT hareketin g�ndeminde e�cinsel ve biseks�el kad�nlar�n sorunlar� neden g�r�nmezli�e mahk�m ediliyor? Feminist hareketin g�ndeminin neresinde e�cinsel ve biseks�el kad�nlar? E�cinsel ve biseks�el kad�n olma hali bilinir ama ad� m� konulamaz? Ad� konuldu�unda ne olur? Yoksa biz miyiz "kad�n kad�na a�k"� de�ersizle�tiren? Cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���n�n �tesinde, bir sistem sorunu olarak sorunlar�m�z� nas�l tarifliyoruz? Her daim "olmad���n bir �ey" say�lmak ne anlama geliyor? Toplum ne diyor, ben ne hissediyorum? Bu kurgunun i�inde olmak istemiyorum dedi�imde ise nelerle kar��la��yorum? Cinsel y�nelimleri ve cinsiyeti birbirinden ayr��t�rmak m�mk�n m�? Bireysel g�r�n�rl�k, bireysel g�r�nmezlik, toplumsal g�r�n�rl�k ve toplumsal g�r�nmezlik bize ne hissettiriyor? "G�r�n�r olunca ne oluyor ki?" Evet, biz tart��mak istiyoruz. Nerede, ne ya��yoruz ya da ya�ayam�yoruz �zerine...

ERKEKL�K AT�LYES� - Saat: 16:00-17:30
Moderat�r: Remzi Altunpolat, Kaos GL Derne�i

T�rkiye'de toplumsal cinsiyet tart��malar� genelde kad�nlar ve kad�nl�k halleri �zerinde yo�unla�makla birlikte s�z konusu tart��malar�n b�t�nl�kl� bir �er�eveye ula�abilmesi toplumsal cinsiyet matrisi i�erisinde h�kim konumda bulunan erkekli�in ve erkeklik hallerinin de masaya yat�r�lmas�n� zorunlu k�lar. Feminist ara�t�rmalar�n T�rkiye'deki seyrine bak�ld���nda bug�ne kadar ihmal edilmi� bir alan olan erkeklik, �zellikle LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans) Hareketinin heteropatriarkay� sorgulayan ve farkl� erkekliklerin mevcudiyeti �zerine d���nmeye �a��ran hamleleri neticesinde giderek daha fazla konu�ulan bir mesele haline gelmi�tir.

Kaos GL, politik bir �zne olarak zuhur etti�i g�nden bu yana eril sistemin d��lad���, talile�tirdi�i ve tab� k�ld��� kategoriler olan kad�nlar ve LGBT'ler aras�ndaki kesi�imlere ve ortak m�cadele pratiklerine odaklanan bir hatt� in�a etmek konusunda kararl� olmu�tur. Bu do�rultuda bu y�l Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 10-11 Mart tarihlerinde ger�ekle�tirilecek olan Uluslararas� Feminist Forum'un temalar�ndan birini de Erkeklik olarak belirlemi� ve bir oturumu buna ay�rm��t�r. Bizi ku�atan eril yap�da �atlaklar yaratmak i�in erkeklikle derdim var diyen herkesi bu oturuma katk� vermeye �a��r�yoruz.