Ar�iv - 2012 - 14/05/2012

"Türkiye’de Vicdani Red ve Homofobi Kar��t� Hareket"

Kaos GL ve Hacettepe Üniversiteli homofobi ve transfobi kar��t� ö�rencilerin ortak düzenledi�i "Türkiye’de Vicdani Red ve Homofobi Kar��t� Hareket" etkinli�i 16 May�s Çar�amba günü saat 16.00‘da Beytepe Kampüsü Y�ld�z Amfi‘de gerçekle�ecek.


7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda yap�lacak olan etkinlik Dünya Vicdani Retçiler Günüyle ayn� tarihe gelmesi aç�s�ndan da ayr� bir anlam ta��yor.


“Türkiye De Vicdani Ret Ve Anti-Militarist Hareketin Dünü Ve Bugünü”nün konu�ulaca�� etkinlik kampüs içinden ve d���ndan kat�l�mc�lar�n� bekliyor.