Ar�iv - 2012 - 15/05/2012

Transfobiye Kar�� Trans Forum

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda düzenlenen Trans Forum’a Türkiye‘nin dörtbir yan�ndan trans bireyler kat�lacak.

“Transfobiden, heteroseksizme, nefret suçlar�ndan, if�aya, kentin dar sokaklar�na hapsedilmeye kar�� sesimizi yükseltiyoruz.“ diyen trans bireyler 15 May�s Sal� günü 16:00’da Aylak Ya�am Kültürevi’nde bulu�acak.

Hebun Diyarbak�r LGBT Olu�umu‘ndan Öykü Su, Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i’nden Buse K�l�çkaya, Sinem Kuzucan, Berk �nan Berkant; Siyah Pembe Üçgen �zmir Derne�i‘nden Deniz San’�n konu�mac� olarak kat�laca�� 7. Trans Forum’da Trans A��’nda olu�turulan “Trans Manifesto“ da tart��maya aç�lacak.

Trans Forum Aylak Ya�am Kültür Evinde saat 16:00’da ba�layacak.

Aylak Ya�am Kültür Evi, Konur 2 Sokak 63/13 Bakanl�klar.