Arşiv - 2012 - 19/05/2012

S�n�rlara Kar�� Forum’da “Irkç�l�k ve Homofobi” Tart���lacak

Almanya’dan Prof. Dr. Castro Varela ile Prof. Dr. Nikita Dhawan, “S�n�rlara Kar�� Forum” için Ankara’ya geldiler.

19 May�s Cumartesi Günü, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmakapsam�ndasunum yapacak olan Maria Do Mar Castro Varela�ve�Nikita Dhawan�ile Ankara yolcuklar� �ncesinde Berlin’de bulu�up s�yle�tik.�

Dhawan ve Castro Varela, Queer Politika’n�n Avrupa’da, özellikle Müslüman göçmenlere yönelik, �rkç� tutumlara yeterince güçlü bir ele�tiri getiremedi�ini dü�ünüyorlar. Örne�in, Almanya’daki ana ak�m LGBT örgütünün devletin göçmen kar��t� tutumlar�n� benimsemi� oldu�unu söylediler. Queer’i LGBT’nin ötesinde bir politik hareket olarak dü�ünen Dhawan ve Castro Varela’n�n fikirlerini daha detayl� olarak dinlemek isterseniz 19 May�s Cumartesi günü saat 14:00 - 15:30 aras� gerçekle�ecek olan�“Homofobi ve Irk��l�k”�oturumuna bekliyoruz.

Ayr�ca yapt���m�z söyle�inin tamam�n� Kaos GL Dergisinin Temmuz-A�ustos say�s�nda, “Göç ve Mültecilik”dosyas�nda okuyabilirsiniz.

“Milliyetçili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin Üstünü Örter?”��sorusunun ele al�naca�� �� oturumun d�zenlenece�i “S�n�rlara Kar�� Forum”, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) kapsam�nda 19 May�s Cumartesi g�n� ger�ekle�ecek.

Post-Kolonyal Çal��malar, Toplumsal Cinsiyet ve Queer Çal��malar�, Irkç�l�k ve Göç ve Ele�tirel Göçmen Çal��malar� alanlar�nda çal��an Varela ile Dhawan konu�mac� olarak kat�lacaklar� “Homofobi ve Irkç�l�k”oturumu 14:00-15:30 saatleri aras�nda yap�lacak.

Kaos GL Derne�inden Remzi Altunpolat’�n modere edece�i etkinlikte simültane çeviri yap�lacak.

“Bat�l� queer politikalar�n�n neo-liberal emperyalist söylemler ile suç ortakl���”

Prof. Dr. Castro Varela ile Prof. Dr. Nikita Dhawan yapacaklar� sunumda �u noktalar� tart��acaklar:

“Çal��malar�m�zda, Bat�l� queer politikalar�n�n neo-liberal emperyalist söylemler ile suç ortakl���n� masaya yat�r�rken, diaspora ve postkolonyal ba�lamlardaki homofobi ve heteroseksizm ele�tirisinin aciliyetini de vurguluyoruz. Bu da, Bat�l� �rkç�l���n sebep olmas� ve bu �rkç�l��a tepki olarak ortaya ç�kmas� �eklinde aç�klan�yor ço�u zaman. Yapmaya çal��t���m�z, ayn� anda hem �rkç�l��� –özellikle Müslüman kar��t� olan �rkç�l���- ve homofobiyi masaya yat�rmak.”

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma’n�n son iki günü Best Otel’de

Kaos GL Derne�i’nin bu y�l yedincisini düzenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n (HKB) son iki gününde “Medya-�leti�im Forumu” (18 May�s Cuma) ile “S�n�rlara Kar�� Forum” (19 May�s Cumartesi) Best Otel(Hotel Best, Atatürk Bulvar�, No: 195, Kavakl�dere) toplant� salonunda yap�lacak.

5 ülkeden uluslararas� kat�l�m

�ranl� LGBT s���nmac�lar�n yan� s�ra Rusya, Macaristan, Almanya ve Norveç’ten akademisyen, politikac� ve LGBT aktivistler Homofobi Kar��t� Bulu�ma için Ankara’ya geliyorlar.

19 MAYIS CUMARTES�

SINIRLARA KAR�I FORUM

“Milliyetçili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin Üstünü Örter?”

Saat: 12:00 – 13:30

Birinci Oturum: Avrupa’da Gülleri Solduran Irkç�l���n Seyri

Moderatör: Hakan Ataman, �nsan Haklar� Savunucusu, Helsinki Yurtta�lar Derne�i üyesi

Sebahat Tuncel, TBMM Üyesi, BDP �stanbul Milletvekili & HDK E�sözcüsü

Anette Trettebergstuen, ��çi Partisi, Norveç

Milan Rozsa, Hungarian LGBT Allaince, Macaristan

Polina Korchagina, VIKHOD (Coming Out), Rusya

Zita Gurmai, (Video Sunum) AP Parlamenteri & PES Women Ba�kan�, Macaristan

Saat: 14:00 – 15:30

�kinci Oturum:Homofobi ve Irkç�l�k

Moderatör: Remzi Altunpolat, Kaos GL Derne�i

Prof. Dr. Castro Varela – Alice Salomon Hochschule Berlin, Almanya

Prof. Dr. Nikita Dhawan - Professor of Political Science for Postcolonial/Gender, Goethe University Frankfurt, Almanya

Saat: 16:00 – 17:30

���nc� Oturum:�“Herkes Benim Vatanda��m Ama Heteroseksüel Olmak Ko�uluyla!”

Moderatör: Gülbanu Altunok, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Aylin Nazl�aka, TBMM Üyesi, CHP Ankara Milletvekili

Prof. Dr. Simten Co�ar, Ba�kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas� �li�kiler

Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Psikiyatr, Gazi Üniversitesi T�p Fakültesi

Fatih Ya�l�, Abant �zzet Baysal Üniversitesi ��BF Kamu Yönetimi

Bulu�ma için kiminle ileti�ime geçebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara

Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org

antihomofobi.org

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� mücadele yürüten Kaos GL, her y�l 17 May�s�Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’y� homofobi ve transfobiye kar�� 7 y�ld�r �rg�tl�yor.

�lgili haber:

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Program�

http://antihomofobi.org/arsiv/2012_7_homofobi_karsiti_bulusma_basliyor.htm

 

Ay�e Fatma