Ar�iv - 2012 - 12/05/2012

S���nmac�lar �çin S�n�rlara Kar�� Forum Cebeci Kampüsünde

“S�n�r üzerine konu�maya ba�lad���m�zda, asl�nda siyaset alan�n�n neredeyse tamam� üzerine konu�abiliriz: Vatan, devlet, kar�� tarafla siyasi ili�kiler, yurt, daüs-s�la, iktidar, etnisite, millet vb.”

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n (HKB) bu y�l gerçekle�en yedincisinin program� “S���nmac�lar �çin S�n�rlara Kar�� Forum” ile devam ediyor.

�ki oturumlu Forum, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi �nsan Haklar� Merkezi (�HM), SBF 229-Asalonunda, 11 May�s Cuma günü yap�lacak.

“S�n�r üzerine konu�maya ba�lad���m�zda…”

Cebeci Kampüsünde herkesin kat�l�m�na aç�k gerçekle�ecek “S���nmac�lar �çin S�n�rlara Kar�� Forum” etkinli�inin ilk oturumunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Ne�e Özgen, “s�n�r”� tart��acak. “S�n�r üzerine konu�maya ba�lad���m�zda, asl�nda siyaset alan�n�n neredeyse tamam� üzerine konu�abiliriz” diyen ve“s�n�r”��al��malar�yla tan�nan Prof. Dr. �zgen’in sunumunu SBF �nsan Haklar� Merkezi’nden Do�. Dr. Kerem Alt�parmak modere edecek.

“S�n�r politikalar�…”

Forum’un ikinci oturumunda, Hacettepe Üniversitesi ��BF Sosyal Hizmet Bölümü’nden Doç. Dr. Sema Buz, “S�n�r Politikalar�n�n Göçmen ve S���nmac�lar�n Günlük Hayatlar�na Etkileri” üzerine konu�acak. Doç. Dr. Buz, analizini toplumsal cinsiyet perspektifi çerçevesinde yapacak.

“Her s�n�r a��labilir”

Göçmen Dayan��ma A��’ndan Ufuk Ah�ska�ise “S�n�rs�z Ulussuz S�rg�ns�z �zg�r Bir D�nya, G��menleri �evreleyen Ulusal S�n�rlar, Alternatif Mek�nlar-G��menlerle Dayan��ma Mutfa�� Deneyimi”ni anlatacak.

Göçmenli�in zorluklarla, ac�larla örülü bir deneyim oldu�una dikkat çeken Ah�ska, “göçmenlik bize sadece her s�n�r�n a��labilir oldu�unu göstermekle kalm�yor, ayn� zamanda toplumsal hayat�m�z�n bize kaskat� gözüken o monoblok gövdesinde, “kay�td���”�ya da�“kontrold���”�ya�amlar�n filizlenip s�zabilece�i ne kadar �ok �atlak, solucan deli�i oldu�unu da kan�tl�yor.” dedi.

“Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanunu Göçmenlerin Sorunlar�n�n Ne Kadar�na Çözüm Olacak?” ba�l�kl� sunumu ile Forum’un son konu�mac�s� Mülteci-Der’den P�r�l Erçoban olacak.

HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA - 11 MAYIS CUMA, CEBEC� KAMPÜSÜ

SI�INMACILAR ��N SINIRLARA KAR�I FORUM

Yer: Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi SBF �nsan Haklar� Merkezi (�HM), SBF 229-A

Birinci Oturum

Saat: 14:00 – 15:00

Moderatör: Doç. Dr. Kerem Alt�parmak, Ankara Üniversitesi, SBF, �nsan Haklar� Merkezi

Prof. Dr. H. Ne�e Özgen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

“S�n�r: S�n�r üzerine konu�maya ba�lad���m�zda, asl�nda siyaset alan�n�n neredeyse tamam� üzerine konu�abiliriz: Vatan, devlet, kar�� tarafla siyasi ili�kiler, yurt, daüs-s�la, iktidar, etnisite, millet vb.”

�kinci Oturum

Saat: 15:20 – 17:00

Doç. Dr. Sema Buz, Hacettepe Üniversitesi, ��BF, Sosyal Hizmet Bölümü

“S�n�r Politikalar�n�n Göçmen ve S���nmac�lar�n Günlük Hayatlar�na Etkileri”

Ufuk Ah�ska, Göçmen Dayan��ma A��

“S�n�rs�z Ulussuz Sürgünsüz Özgür Bir Dünya, Göçmenleri Çevreleyen Ulusal S�n�rlar, Alternatif Mekânlar-Göçmenlerle Dayan��ma Mutfa�� Deneyimi”

P�r�l Erçoban, Mülteci-Der

“Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanunu Göçmenlerin Sorunlar�n�n Ne Kadar�na Çözüm Olacak?”

Bulu�ma için kiminle ileti�ime geçebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara

Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org

antihomofobi.org

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� mücadele yürüten Kaos GL, her y�l 17 May�s�Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’y� homofobi ve transfobiye kar�� 7 y�ld�r �rg�tl�yor.

�lgili haber:

LGBT Mülteciler Çal��tay�n�n �kincisi Yap�lacak

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11284

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Program�

http://antihomofobi.org/arsiv/2012_7_homofobi_karsiti_bulusma_basliyor.htm