Ar�iv - 2012 - 06/03/2012

Samar Habib Uluslararas� Feminist Forum'da

Ortado�u ve Kuzey Afrika'da cinsel az�nl�klar �zerine �al��malar� ile tan�nan aktivist ve akademisyen Samar Habib, Uluslararas� Feminist Forum'a kat�lmak �zere T�rkiye'ye geliyor.

Arap co�rafyas�nda LGBT taban hareketlerinin y�kseli�i, farkl� ulusal ba�lamlarda kar��la��lan zorluklar ve Arap Bahar�'n�n LGBT haklar� konusundaki ayr��mas�n� tart��acak olan Dr. Samar Habib, Ankara'n�n ard�ndan �stanbul'da da bir konu�ma yapacak.

Kaos GL'nin koordine etti�i Uluslararas� Feminist Forum'un ilk g�n�nde konu�acak olan Dr. Samar Habib'in "Arap Co�rafyas�nda LGBT M�cadeleleri" ba�l�kl� sunumu saat 13:15'te ba�layacak.

"Arap Co�rafyas�nda LGBT M�cadeleleri"

Dr. Samar Habib, Arap�a konu�an d�nyada LGBT taban hareketlerinin y�kseli�i, farkl� ulusal ba�lamlarda kar��la��lan zorluklar ve Arap Bahar�'n�n LGBT haklar� konusundaki ayr��mas�n� tart��acak.

Kaos GL & Feminist Yakla��mlar dayan��mas� ile T�rkiye'ye gelecek olan Samar Habib'in Ankara ve �stanbul'da yapaca�� konu�man�n sat�r ba�lar� ��yle:

"Son on y�lda Arap d�nyas�, LGBTIQ bireylerin ihtiya�lar�na ve haklar�na dair �rg�tlenmelere giri�mi� emsalsiz taban gruplar g�rmekte. Resmi kay�tl�s�ndan devletle ba�lant�l� olanlar�na kadar, bu �rg�tlenmeler �e�itli bi�imler almakta ve LGBTIQ bireylerin adreslerini kayda ge�irme konusunda biraz gizem yolunu se�mekteler. Daha iyi bir seferberlik ve daha kucaklay�c� bir d�nya i�in u�ra�an hakiki bir Arap Bahar� s�zkonusu g�ndemde. Ancak durum, ideal diyebilmekten �ok uzakta, aktivistler ve toplulu�un �e�itli kesimleri �e�it �e�it zorluklarla �evrelenirken. �slami duyarl�l���n yeniden dirili�i, bir yandan LGBTIQ meselelerine daha b�y�k bir g�r�n�rl�k sa�larken, bir yandan da bir s�redir zulm�n durgun oldu�u yerlerde yenilenmi� bir cezaland�rma anlam�na geliyor. Bu bulu�mada, Arap d�nyas�na dair ki�isel izlenimlerimi ve �e�itli ulusal ba�lamlarda yer alan LGBTIQ aktivistlerinin ya�ad��� farkl� zorluklar� tart��aca��m."

10 Mart'ta Ankara'da

Gazi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi & Ankara �niversitesi SBF Kad�n �al��malar� ABD'dan Do�. Dr. Bet�l Yarar'�n modere edece�i oturum, Cebeci Kamp�s�nde, Ahmet Taner K��lal� Sanat Evi'nde, 10 Mart Cumartesi g�n� ger�ekle�ecek. Sim�ltane �evirinin yap�laca�� etkinlik herkesin kat�l�m�na a��k olacak.

13 Mart'ta �stanbul'da

Samar Habib, Ankara'da, Uluslararas� Feminist Forum'da yapaca�� konu�man�n ard�ndan �stanbul'a ge�ecek.

Ortado�u ve Kuzey Afrika'da cinsel az�nl�klar �zerine �al��malar� ile tan�nan aktivist ve akademisyen Samar Habib'i 8 Mart D�nya Kad�nlar G�n� dolay�s�yla �stanbul'da K�lt�r ve Siyasette Feminist Yakla��mlar dergisi ve Bo�azi�i �niversitesi Kad�n Ara�t�rmalar� Kul�b� (B�KAK) a��rlayacak. Samar Habib'in "Arap D�nyas� ve LGBTiQ Aktivizmi" ba�l�kl� �stanbul konu�mas� 13 Mart Sal� g�n� saat 17.30'da Bo�azi�i �niversitesi �brahim Bodur Oditoryumu'nda olacak.

Samar Habib kimdir?

Sydney �nviersitesi'nde ders veren Samar Habib, ayn� zamanda Nebula dergisinin edit�rlerindendir. Ortado�u ve Kuzey Afrika'da cinsel az�nl�klar �zerine �al��malar� ile tan�nan Samar Habib'in Female Homosexuality in the Middle East: Histories and Representations ve Islamic Texts on Female Homosexuality 850-1700 AD adl� iki kitab� bulunmaktad�r. K�lt�r ve Siyasette Feminist Yakla��mlar dergisinin www.feministyaklasimlar.org adresinden yay�mlanan Ekim 2011 tarihli 15. say�s�nda "Arap D�nyas�nda Queer'lik �zerine Samar Habib ile S�yle�i" yer almaktad�r.

 

�lgili ba�lant�lar:

Arap D�nyas�nda Queer'lik �zerine Samar Habib ile S�yle�i
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=10161

D��lanm��, M�sl�man Bir Geyim
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=4056

Uluslararas� Feminist Forum Yakla��yor
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=10692

Uluslararas� Feminist Forum'un Program� A��kland�