Ar�iv - 2012 - 19/05/2012

Rusya Aç�l�yor!

Saint Petersburg’tan Polina Korchagina (VIKHOD / Coming Out, Rusy), bugün (19 May�s) Ankara’da düzenlenen Uluslararas� Homofobi Kar��t� Toplant�da, Rusya’daki LGBT mücadelesini anlatacak.

�lkedeki LGBT tarihinin ve s�zde�"homoseksüel propaganda"�kar��t� olan yeni kanun da dahil olmak �zere mevcut politik yap�n�n k�sa bir anlat�m�n� ger�ekle�tirdikten sonra mevcut Rus LGB �rg�tlerini tan�tacak. Korchagina ayr�ca Rusya’daki LGBT k�lt�r�n� de ele alacak.

Polina Korchagina, Rusya’da insan onurunu ve cinsel yönelim veya cinsel kimlikten ba��ms�z olarak herkesin e�it haklara sahip oldu�unu savunan ve LGBT bireylere psikolojik ve yasal hizmetler sunmas�yla tan�nan Coming-Out (Vikhod) LGBT örgütünün bir gönüllüsü.

Coming-Out, homofobi kar��t� etkinliklerin düzenlenmesi konular�nda farkl� sosyal örgütlerle, insan haklar� örgütleriyle ve di�er örgütlerle i�birli�i yap�yor. Her tür cinsel yönelime sahip insana Rusya’daki homofobi kar��tl���n�n korunmas� için ça�r�da bulunan örgütün kültürel etkinliklerinin tamam� halka aç�kt�r. Coming-Out’un temel örgüt hedeflerinden birisi de e�cinsellik hakk�nda bilgi sunmak oldu�u için heteroseksüel insanlar� da kat�l�ma cesaretlendiriyor.

HKB’nin Son Gününde S�n�rlara Kar�� Forum

Kaos GL Derne�i’nin bu y�l yedincisini düzenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) bugün (19 May�s Cumartesi) S�n�rlara Kar�� Forum ile tamamlan�yor.

Norveç, Rusya, Almanya ve Macaristan’dan siyasetçi, akademisyen ve aktivistlerin de kat�laca�� “S�n�rlara Kar�� Forum”, Best Otel’de saat 12:00’de ba�layacak.

Herkesin kat�l�m�na aç�k etkinliklerde �rkç�l�k, homofobi ve muhafazakârl���n ele al�nacak ve simültane çeviri yap�lacak.

19 MAYIS CUMARTES�

Hotel Best, Atatürk Bulvar�, No: 195, Kavakl�dere

SINIRLARA KAR�I FORUM

“Milliyetçili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin Üstünü Örter?”

Saat: 12:00 – 13:30

Birinci Oturum: Avrupa’da Gülleri Solduran Irkç�l���n Seyri

Moderatör: Hakan Ataman, �nsan Haklar� Savunucusu, Helsinki Yurtta�lar Derne�i üyesi

Sebahat Tuncel, TBMM Üyesi, BDP �stanbul Milletvekili & HDK E�sözcüsü

Anette Trettebergstuen, ��çi Partisi, Norveç

Milan Rozsa, Hungarian LGBT Allaince, Macaristan

Polina Korchagina, VIKHOD (Coming Out), Rusya

Zita Gurmai, (Video Sunum) AP Parlamenteri & PES Women Ba�kan�, Macaristan