Ar�iv - 2012 - 08/05/2012

��rencilerden "Sosyalizasyona Kar�� Dayan��ma"

Kaos GL E�itim Komisyonu yürütücülü�ünde gerçekle�tirilen Homofobi ve Transfobi Kar��t� Ö�renci Bulu�mas� bu y�l 3. kez gerçekle�tirildi. �ehir içi ve �ehir d��� ö�rencilerin ve e�itim alan�nda çal��ma yürüten bireylerin kat�ld��� bulu�man�n bu y�l ki ana ba�l��� "Soyalizasyona Kar�� Yolda�l�k" oldu.

"Niye E�itim Kime E�itim"

Remzi Altunpolat moderatörlü�ünde gerçekle�en "Niye e�itim, Kime E�itim" ba�l�kl� ilk oturumda e�itim sisteminin amac�, kapsam�, kapsad�klar� ve kapsamaya çal��t�klar� konu�uldu. Analiz ve çözüme yönelik alt yap�y� amaçlayan oturumda "savunulmas� gerekenler" ortak fikri olu�mu� oldu.

"E�itilemeyenlerin yolda�l���"

�kinci oturumun ba�l��� "E�itilemeyenlerin yolda�l���"yd�. Moderatörlü�ü üstlenen Zeynep Çiçek’in konu�mas� çerçevesinde e�itim alan�ndan d��lanan ya da e�itimden muzdarip kesim ve bireylerin stratejik bir aradal��� ve birlikte dönü�ümü, ö�renci hareketi ve "yeni yolda�l�k" tart���ld�.

"Kara tahtan�n i�gali"

"Kara tahtan�n i�gali" ba�l�kl� son oturumda ise moderatör Semih Sapmaz’d�. Üniversitelerde hali haz�rda yürütülen homofobi ve transfobi kar��t� ö�renci faaliyetlerinin dü�tü�ü hatalar, eksiklikleri, zorland�klar� hep birlikte tart���ld�.

��renciler �n�m�zde ki d�nemde neler yapacaklar�n�, nas�l ittifaklar geli�tireceklerini kararla�t�rd�ktan sonra etkinlik sona erdi.