Ar�iv - 2012 - 28/04/2012

ODT�'de Erkeklik Forumu

ODT� LGBTT Dayan��mas�, Siyaset Bilimi Toplulu�u ve Sosyoloji Toplulu�u 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�) aya��na ev sahipli�i yap�yor.

�� ��renci toplulu�unun homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tledi�i "Erkeklik Forumu", 3 May�s Per�embe g�n� ODT� - MM-125 Amfisinde (MM Binas�, 1. Kat) yap�lacak.

Erkeklik Forumu

��renci topluluklar�n�n kamp�s d���ndan da kat�l�ma a��k Forum i�in yapt�klar� �a�r� ��yle:

"Kaos GL, ODT� LGBTT Dayan��mas�, ODT� Siyaset Bilimi Toplulu�u ve ODT� Sosyoloji Toplulu�u olarak farkl� platformlarda sormu�tuk, tekrar soruyoruz, "erkek" nedir, "erkeklik" nedir?

S�ze "Erkek"in kim de�il ne oldu�unu sorarak ba�l�yoruz. T�pk� bundan bir sene �nce bir grup Kaos GL g�n�ll�s� olarak "Erkek Dedi�in NE Ola ki?" diyerek bir araya geldi�imizde yapt���m�z gibi, "erkek"in olu� ko�ullar�n� soruyor ve tart���yoruz.

Heteronormatif bir toplumsal yap�da erkek egemen dilin biyolojik 'erkek' ve biyolojik 'kad�n' �zneleri olarak kuruldu�umuzu; bize 'erkeklik'in, 'delikanl�l�k'�n, 'adam olma'n�n; ve bunlarla beraber �retilen bir 'kad�n'l���n ��retildi�ini biliyoruz.

Fakat 'erkeklik'in biyolojik bir tan�mlamaya indirgenemeyece�ini, bunun b�yle olmad���n� da biliyoruz.

O vakit, ya�ad���m�z co�rafyan�n toplumsal ger�ekli�inde "erkek"in hangi toplumsal pratiklerle, nas�l �retilmekte oldu�unu, onun kar��l�k geldi�i anlam d�nyas�n� merak ediyor ve soruyoruz; T�rkiye'de ailede, sporda ve sinemada "erkeklik"in izlerini takip ediyoruz.

Asl�nda k�saca; "adam edilmi�tik", �imdi de 'erkek olmama'y� tart��mak; 'erkek olmama'n�n yollar�n� ��renmek istiyoruz.

Erkekli�in farkl� ve�heleri �zerine tart��man�n bu ��renme s�reci i�in de bir ba�lang�� olaca��n� umuyoruz.

Forum Program�

Yrd. Do�. Dr. H. Bahad�r T�rk - �ankaya �niversitesi
Y�lmaz G�ney Filmlerinde Hegemonik Erkeklik

Dr. �lknur Hac�softao�lu
Sporda Erkeklikler ve Homofobiye Spor �zerinden Bir Bak��

Remzi Altunpolat - Kaos GL
T�rkiye Sa��nda Erkeklik Kurgusu ve E�cinsellik

Tarih: 3 May�s 2012 - Per�embe
Saat: 17.30
Yer: ODT� - MM-125 Amfisi (MM Binas�, 1. Kat)

 

Forum �ncesi

Ar�. G�r. Mehmet Bozok - �nteraktif Sunum
"Erkek Olmak, De�i�imin Olanaklar�n� Tart��mak"

Saat: 15:30
Yer: ODT� Siyaset Bilimi Topluluk Odas�

ODT� d���ndan kat�l�mc�lar�n kamp�se giri�te sorun ya�amamak i�in Kaos K�lt�r Merkezi'nden davetiye almalar� veya semihsapmaz@gmail.com adresinden ileti�ime ge�meleri gerekiyor.

 

�lgili haber:
7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Ba�l�yor