Ar�iv - 2012 - 07/05/2012

ODTÜ “Erkek Olmaman�n” Yollar�n� Tart��t�

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 3 May�s Per�embe günü ODTÜ’de Erkeklik Forumu yap�ld�. Forum Remzi Altunpolat, �lknur Hac�softao�lu ve Bahad�r Türk’ün konu�malar�yla �ekillendi.

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma’n�n Ankara’daki kampus ayaklar�n�n ilkini ODTÜ LGBTT Dayan��mas�, Siyaset Bilimi Toplulu�u ve Sosyoloji Toplulu�u düzenledi. “Erkek olmama”n�n yollar�n� arama ça�r�s� yapan forum ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü yüksek lisans ö�rencisi Semih Sapmaz’�n moderatörlü�ünde yakla��k 80 ki�inin kat�l�m�yla gerçekle�ti.

“Milliyetçilik ve cinsiyetçilik bir arada dü�ünülmeli”

Foruma Kaos GL ad�na kat�lan Remzi Altunpola, erkeklik ve e�cinsellik meselesinin Türk sa��ndaki tezahürlerine de�inen bir giri� yapt�. 1940’lardan beri Türk sa��n�n birbirinden ayr�lamayacak üç kavram etraf�nda �ekillendi�ini belirten Altunpolat, bu kavramlar� �slamc�l�k, milliyetçilik ve muhafazakârl�k olarak s�ralad�. Türkiye’de erkeklik çal��malar�n�n oldukça yeni bir alan oldu�unu söyleyen Altunpolat milliyetçilik ve cinsiyetçilik aras�ndaki ili�kinin incelenmeyen de�er oldu�unu vurgulad�.

“Kad�ns�la�m�� erkeklerden milli de�erleri savunmas� asla beklenemez!”

Altunpolat, erkeklik ile vatan�n korunmas� aras�nda kurulan ba�lar� anlat�rken Tanzimat’ta günümüze Bat�l�la�man�n “erkeklik kayb�, efeminele�me, e�cinsel olma” ile nas�l özde�le�tirildi�ine dair edebi kaynaklardan örnekler sundu. Peyami Safa, Nihal Ats�z ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi ki�ilerden al�nt�larla erkek olman�n milli de�erleri savunmayla nas�l bir tutuldu�unu aç�klad�.

Erkeklik Yerine Erkeklikler

�lknur Hac�softao�lu ise spor üzerinden farkl� erkeklik biçimlerinin birbiriyle etkile�imine dair bir sunum yapt�. Erkekli�in tarihsel, mekânsal ve toplumsal olarak de�i�ti�ini belirten Hac�softao�lu, bu sebepten ötürü tek bir erkeklikten bahsedilemeyece�inin alt�n� çizdi. Sporun bedene dayand��� iddias�yla ikilikleri me�rula�t�ran bir alan olarak erkeklerin üstünlü�ünün ve yönetme hakk�n�n bir göstergesi olarak nas�l kullan�ld���n� anlatt�. Erkekli�e giri� olarak sporun etkili bir sosyalle�me arac� oldu�unu söyleyen Hac�softao�lu, heteroseksüelli�i kan�tlama maksad�yla heteroseksizmin (öteki cinsle ili�ki ve cinselli�in üstün görüldü�ü davran��, önyarg� ve ayr�mc�l�klar sistemi) ve misojeninin (kad�n dü�manl���/nefreti) yeniden üretildi�ini ifade etti.

K�rkp�nar Güre�çilerinin Hepsi mi Heteroseksüel?

Hac�softao�lu güre�çiler üzerine yapt��� çal��mas�ndan bahsederken medyan�n bu abart�lm�� maskülenli�e s�kl�kla e�cinsellik imalar� gönderdi�ini; fakat güre�çilerin bunlar� heteroseksüelliklerine bir tehdit olarak görmediklerini anlatt�. K�rkp�nar güre�lerini izlemeye gelen gey ziyaretçiler ile ilgili sorulara güre�çilerin genel olarak savunmac� bir �ekilde nefret söylemi ve homofobiyle ya da profesyonelliklerine vurgu yaparak kendilerini d��ar�da tutarak cevap verdiklerini söyledi.

“Benim ad�m Cesi, Allah affeder ben affetmem”

Bahad�r Türk ise Y�lmaz Güney’in 1965 ve 1979 y�llar� aras�nda yönetmen, oyuncu ya da senarist olarak yer ald��� filmlerde erkekli�in i�leni�ini ele ald�. “Sokakta Kan Vard�”, “Kas�mpa�al� Recep” “Umutsuzlar” ve “Dü�man” gibi filmleri 10 temel özellik üzerinden tart��maya açt�. Kahramanlar�n do�alla�t�r�lmas�, erkekli�in sa�lama al�nmas� için sessiz, ciddi ve sava�ç� olmas� gerekti�i, kad�nlar�n sevgili ya da anne olarak korunmas� ya da kötü ve tehditkâr kad�n olarak uzak durulmas� gereken kad�nlar olarak z�t kutuplarda var olabildi�i gibi incelemelerini anlatt�.

20 May�s’a kadar devam edecek 7. Uluslar aras� Homofobi Kar��t� Bulu�ma’n�n program�na bu linkten ula�abilirsiniz: http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11174


Haber: Ömer Akp�nar/KaosGL.org