Ar�iv - 2012 - 19/05/2012

Macaristan’da LGBT Toplumu Sa�c� Ku�atmaya Kar�� Ne Yapacak?

Macaristan’dan Milan Rozsa (Hungarian LGBT Allaince) “S�n�rlara Kar�� Forum”a kat�lmak için Ankara’da.

A��r� sa�c� parti Jobbik taraf�ndan LGBT toplumuna kar�� önlem al�nmas�n� öngören yasa önerisi ile gündeme gelen Macar toplumunda LGBT’lerin neyle kar�� kar��ya oldu�unu anlatacak olan Rozsa sunumuna dair �u noktalar�n at�n� çizdi:

Pembe Piknik’ten LGBT Kültür Festivaline

“Sunumun amac�, ço�unlukla son de�i�liklere odaklanm�� olsa da, Macaristan’daki LGBT tarihine k�sa bir genel bak�� vermektir. 1980’lerin sonlar�nda ilk LGBT sivil toplum kurulu�u herhangi bir yasal tan�nma olmadan çal��maya ba�lad�. Kay�t, ancak sistem de�i�tikten sonra gerçekle�ebildi. �lk dergiyse 1989 y�l�nda kaçak yollarla da��t�lmaya ba�land�. 1992 y�l�nda yakla��k 300 ki�inin kat�l�m�yla yap�lan "Pembe Piknik"�o d�nem h�l� gizli olarak ger�ekle�tirilen bir etkinlikken 1996’dan beri, ilk ��kt��� zamanlarda LGBT Festivali olarak an�lan Budape�te Onur Y�r�y��� LGBT Film ve K�lt�r Festivali her sene d�zenlenmektedir.”

Yasal geli�meler polis denetiminde sald�r�lar!

“2003 y�l� bizim için tarihi bir y�ld� ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�ine dayal� ayr�mc�l��� yasaklayan yasa oyland�. Ne yaz�k ki, 2006 y�l�ndaki siyasi de�i�iklikler LGBT bireylerin hayatlar�n� etkilemeye devam ediyor. 2007 y�l�nda Budape�te Onur Yürüyü�ü’ne milliyetçi gruplar taraf�ndan sald�r�da bulunuldu. Ya olas� tehditler polis taraf�ndan öngörülememi�ti ya da söz konusu sald�r�lar Mart’tan çok önce planlan�p ayarlanm��t�, aksi taktirde alan binlerce polis taraf�ndan kontrol alt�na al�nm�� olurdu. Ancak 2009’da Sosyalist Parti görevdeyken ayn� cinsiyetten çiftlerin beraberliklerinin resmi olarak onaylanmas� oyland� ve o dönemde itibaren ba�lay�c�l��� gündeme kald�.”

Genel ahlak geri dönüyor ve fa�istler sahneye ç�k�yor!

“2010 y�l�nda aç�kça bir siyasi iklim de�i�ikli�i gördük. Sa�c� parti FIDESZ, H�ristiyan Demokratlar ile kol kola bir �ekilde parlamentodaki sandalyelerin ço�unlu�unu kazand� (% 67). Bunun da LGBT toplumu üzerinde olumsuz ve devaml� bir etkisi oldu. Anayasal düzeyde evlilik erkek ve bir kad�n aras�ndaki bir kurum olarak tan�mland�. Daha sonra aile koruma kanunu ad�n� ald� ve ailenin yeni tan�m� yap�ld� Aile evlili�e dayanmaktad�r. Budape�te Onur Yürüyü�ü y�ldan y�la polis taraf�ndan yasaklanmaya ba�lad�. Neyse ki büyük�ehir mahkemesi bu karar� geri çevirdi. LGBT toplulu�una kar�� al�nan son önlem de a��r� sa�c� parti Jobbik taraf�ndan geldi. Bu partinin temsilcilerinden biri de anayasaya, Rusya’da oylanan propaganda yasas�na benzer bir yasa önerisi  ve iki de�i�iklik sundu.”

HKB’nin Son Gününde S�n�rlara Kar�� Forum

Kaos GL Derne�i’nin bu y�l yedincisini düzenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) bugün (19 May�s Cumartesi) S�n�rlara Kar�� Forum ile tamamlan�yor.

Norveç, Rusya, Almanya ve Macaristan’dan siyasetçi, akademisyen ve aktivistlerin de kat�laca�� “S�n�rlara Kar�� Forum”, Best Otel’de saat 12:00’de ba�layacak.

Herkesin kat�l�m�na aç�k etkinliklerde �rkç�l�k, homofobi ve muhafazakârl���n ele al�nacak ve simültane çeviri yap�lacak.

19 MAYIS CUMARTES�

Hotel Best, Atatürk Bulvar�, No: 195, Kavakl�dere

SINIRLARA KAR�I FORUM

“Milliyetçili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin Üstünü Örter?”

Saat: 12:00 – 13:30

Birinci Oturum: Avrupa’da Gülleri Solduran Irkç�l���n Seyri

Moderatör: Hakan Ataman, �nsan Haklar� Savunucusu, Helsinki Yurtta�lar Derne�i üyesi

Sebahat Tuncel, TBMM Üyesi, BDP �stanbul Milletvekili & HDK E�sözcüsü

Anette Trettebergstuen, ��çi Partisi, Norveç

Milan Rozsa, Hungarian LGBT Allaince, Macaristan

Polina Korchagina, VIKHOD (Coming Out), Rusya

Zita Gurmai, (Video Sunum) AP Parlamenteri & PES Women Ba�kan�, Macaristan