Ar�iv - 2012 - 20/05/2012

LGBT’ler Ankara’da Anayasal E�itlik �çin Yürüdüler

Yürüyü� boyunca “Tan�nma Yoksa Bar�� da Yok!”, “Nefret Öldürüyor Meclis Bunu Görmüyor!” sloganlar� atan homofobi ve transfobi kar��tlar� “anayasal e�itlik” istediler.

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü� bugün (20 May�s) Ankara’da “anayasal e�itlik”�talebiyle ger�ekle�ti.

Kaos GL’nin ça�r�s� ile Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n sonunda Kurtulu� Park�nda bir araya gelen Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans’lar (LGBT) ile homofobi/transfobi kar��tlar� K�z�lay’a yürüdüler.

“Heteroseksizme Teslim Olmayaca��z! Ya E�itlik Ya da Hiç!”�pankart�n�n ard�nda yakla��k 500 ki�inin kat�l�m�yla yap�lan y�r�y��, Sakarya Meydan�nda yap�lan “Anayasal E�itlik ��in Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Realitesi Tan�ns�n!” bas�n a��klamas�yla tamamland�.

Rusya, Macaristan, Norveç, Almanya, Peru, �spanya ve ABD’den gelen kat�l�mc�lar, Türkiyeli LGBT’ler ve homofobi/transfobi kar��tlar� ile birlikte yürüdü.  

Türkiye’ye s���nm�� �ranl� LGBT mülteciler�ve�“gökku�a�� otobüsü”�ile �stanbul’dan gelen LGBT’ler de y�r�y��e kat�ld�.

�teki Bisiklet�grubu �yeleri de Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��’e bisikletleriyle kat�ld�.

“Nefret Öldürüyor Meclis Bunu Görmüyor!”

Yürüyü� boyunca s�k s�k “Tan�nma Yoksa Bar�� da Yok!”, “Nefret Öldürüyor Meclis Bunu Görmüyor!” sloganlar� atan homofobi ve transfobi kar��tlar� “anayasal e�itlik” istediler.

Homofobiye, transfobiye, nefrete ve her türlü ayr�mc�l��a kar�� gökku�a�� bayra��n�n alt�nda gerçekle�en yürüyü�ün ard�ndan Sakarya Meydan�nda bas�n aç�klamas� yap�ld�.

“Anayasal E�itlik �çin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i Realitesi Tan�ns�n!”

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’m�z�n sonunda bugün (20 May�s) Ankara’da yap�lan “Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü�”ün sonunda yap�lan bas�n aç�klamas� �öyle:

“Yürüyü�ümüz Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireyleri yarg�lay�p a�a��layanlara, okullar�nda zorunlu heteroseksüelli�e tabi tutarak hayat� zehir edenlere, metropollerde katleden heteroseksist sistemin ikiyüzlü ahlâk�na kar��d�r…

Yürüyü�ümüz bütün etnik, kültürel ve cinsel farkl�l�klar� yok ederek hepimizi birbirimize benzetmeye ve dolay�s�yla bizi öldürmeye çal��an heteroseksist sömürgeci sisteme kar��d�r…

Yürüyü�ümüz heteroseksist sistemin LGBT’lere yönelik ilan edilmemi� sava��na kar��d�r…

Yürüyü�ümüz birlikte güçlenmek ve birlikte özgürle�mek içindir…

Zorunlu heteroseksüelli�i dayatan mevcut sistem, cinsel yönelimlerimiz ve cinsiyet kimliklerimiz ile varolu�umuzu yok say�p ezse de LGBT’ler olarak hayat�n her alan�ndan geliyoruz.

Varl���m�z� inkâr ederek bizleri sosyal ve politik hayattan kovanlara hay�r!�diyoruz. Toplumsal ve siyasi hayat�n her alan�na e�it kat�lmam�z� sa�layacak yasal g�vence istiyoruz!�

LGBTvarolu�lar� tan�mlayan “cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i”�realitesinin�Anayasada tan�nmas� için �srar ediyoruz! LGBT’ler olarak hayatlar�m�z� “di�er” ya da “ve benzeri” görünmezli�ine havale etmeye kalk��an inkârc� politikalara teslim olmayaca��z.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireyler olarak varolu�umuzu ku�atan heteroseksist ablukay� mutlaka da��taca��z…

Gökku�a�� bayra��n�n alt�nda bulu�an tüm homofobi ve transfobi kar��tlar� olarak ilan ediyoruz:Heteroseksizme Teslim Olmayaca��z! Ya E�itlik Ya da Hiç!” 

Foto�raf:�Ali �zba� / Kaos GL