Ar�iv - 2012 - 11/05/2012

“LGBT Mülteciler Türkiye’de Sa�l�k Hakk�na Eri�emiyor”

LGBT Mültecilerin sa�l�k hakk�na eri�imlerini konu alan Çal��tay, Kaos GL ve UAÖ’nün i� birli�iyle gerçekle�tirildi.

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda Uluslararas� Af Örgütü (UAÖ) ve Kaos GL i�birli�iyle düzenlenen “Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Maruz Kald�klar� Ayr�mc�l�k ve �iddet ile Sa�l�k Hakk�na Eri�im Konusunda Kar��la�t�klar� Zorluklar Çal��tay�” dün (10 May�s) Ankara’da Aylak Ya�am Kültür Evi’nde gerçekle�tirildi.

UAÖ, Kaos GL, �nsan Kayna��n� Geli�tirme Vakf��(�KGV), T�rkiye �nsan Haklar� Vakf� (T�HV),�Van Kad�n Derne�i�(VAKAD),� �ran Queer Organizasyon (IRQO), Pozitif Ya�am Derne�i�ve Helsinki Yurtta�lar Derne�i (hYd)’nden kat�l�mc�lar�n bulundu�u �al��tayda, LGBT s���nmac� ve m�ltecilerin T�rkiye’de kar��la�t�klar� sa�l�k hakk�na eri�im problemleri konu�uldu.

“Göçmenleri öldürüyoruz”

�al��tayda konu�an sivil toplum kurulu�u �yeleri taraf�ndan, LGBT s���nmac� ve m�ltecilerin hastanelerde tedavi g�rmekte ve ilaca eri�imlerinde b�y�k s�k�nt�lar�n ya�and���n�, bir �ok g��menin ilaca eri�imdeki s�k�nt�lar� nedeniyle hayat�n� kaybetti�i vurguland�.

Pozitif Ya�am Derne�i Genel Ba�kan� Nejat Ünlü,�savunuculuk faaliyetleriyle me�gul olmas� gereken hak �rg�tlerinin zamanlar�n�n b�y�k �o�unlu�unu, kamunun yapmas� gereken fakat yapmad��� i�lere ay�rd���n� ifade etti. �nl�, m�ltecilerin ilaca eri�imlerinin kamu otoritesi taraf�ndan de�il, sivil toplum kurulu�lar� taraf�ndan sa�land���n� vurgulad� ve devletin g�rmezden geldi�i her m�ltecinin �l�me s�r�klendi�ini ifade etti.

�al��tayda, LGBT m�ltecilerin ayr�mc�l�k �st�ne ayr�mc�l�kla kar��la�t�klar�, ya�ad�klar� bir �ok ilde, g�rd�kleri psikolojik, cinsel ve fiziki �iddet y�z�nden soka�a ��kamaz duruma geldikleri ifade edilirken, hastaneye giden bir m�ltecinin hastane personeliyle ileti�im kurmakta g��l�k �ekti�i, dil problemi nedeniyle pek �ok kez sa�l�k hakk�na eri�iminde s�k�nt� ya�ad��� belirtildi.

Tüm bunlarla beraber HIV+ ta��yan hastalar�n muayene ve tedavi a�amalar�nda ya�ad�klar� s�k�nt�lar�n çok daha fazla oldu�u, pek çok doktorun HIV+ ta��yan hastaya yakla�maktan imtina etti�i hat�rlat�ld�.

Ne planlan�yor ?

�al��tay’da, 03 May�s 2012’de Bakanlar Kurulu imzas�yla meclise sunulan�Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanun Tasla���hakk�nda görü�lerden de bahsedildi. Tasar�da, tasla��n ilk halindeki “cinsel e�ilim” ibaresinin ve “ayr�mc�l�k yasa��” maddesinin kald�r�lm�� olmas�na vurgu yap�l�rken, tasla��n mu�lak oldu�u ifade edildi.

Kamu güvenli�i, kamu sa�l��� gibi net olmayan ifadelere yer verilen tasar�da ayr�ca pek çok önemli konunun ikincil mevzuata b�rak�lmas�n�n, yap�lmas� planlananlar�n uygulamayla netle�ece�i belirtildi.

�al��tay’a kat�lan sivil toplum �rg�t� �yeleri ileriki bir tarihte kanun tasar�s� hakk�nda g�r�� bildirecekler. Bunun yan� s�ra 20 Haziran M�lteciler G�n� i�in birka� �ehirde e� zamanl� etkinliklerin yap�lmas� i�in �al��malara ba�lanacak.

Mehmet Atakan Foç