Ar�iv - 2012 - 27/04/2012

LGBT Mülteciler Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�uyor

Bu y�l Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda dört farkl� uydu kentte LGBT s���nmac� ve mülteciler homofobi ve transfobiye kar�� bulu�uyor.

 

Eski�ehir, Nev�ehir, Kayseri ve Isparta’da yap�lacak bulu�malarda LGBT mültecilerle �iddet (resmi ve sivil kurumlardan ve halktan yöneltilen) ve sa�l�k hakk�na eri�im konusunda maruz kald�klar� ayr�mc�l�k ile kar��la�t�klar� zorluklar konu�ulacak.

 

Be� farkl� uydu kentte yap�lan görü�melerde mültecilerin dile getirdikleri, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda Kaos GL ve Uluslararas� Af Örgütü’nün birlikte örgütledi�i 10 May�s 2012 tarihinde yap�lacak olan mülteci çal��tay�nda gündemle�tirilecek.

 

23 Nisan 2012 Eski�ehir

25 Nisan 2012 Nev�ehir

29 Nisan 2012 Kayseri

3 May�s 2012 Isparta