Ar�iv - 2012 - 27/04/2012

LGBT Mülteciler Eski�ehir’de Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�tu

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Kapsam�nda Kaos GL, IRQO ve Heartland Alliance’�n birlikte gerçekle�tirdi�i mültecilerle bölgesel bulu�malar kapsam�nda 23 Nisan 2012 tarihinde Eski�ehir’de bulunan LGBT mültecilerle STGM Eski�ehir ofisinde bir araya gelindi.

Bulu�mada LGBT mültecilerin maruz kald�klar� �iddet ile sa�l�k hakk�na eri�im konusunda ya�ad�klar� ayr�mc�l�k ve zorluklar tart���ld�.

Toplant�ya kat�lan LGBT s���nmac� ve mülteciler; Polisin muamelesi �ehirden �ehre de�i�ti�ini, BM, Emniyet bazen cinsel yönelimlerine ili�kin rahats�z edici sorular sorabildi�ini dile getirdiler. Uydu kentlerde eve kapand�klar�n�, yapacak hiçbir �ey bulamad�klar�n� ayr�ca sokakta �iddete ve tacize maruz kalabildikleri için soka�a ç�kmad�klar�n� ifade ettiler.

Sa�l�k alan�nda ise ücretsiz muayene olman�n çok kolay oldu�unu ancak tedavi olabilmek için prosedürün çok uzun oldu�unu ve ilaçlar� kendileri almak durumunda kald�klar�n� belirttiler.

Toplant�n� ard�ndan kat�l�mc�larla beraber nehir kenar�nda yemek yenildi.