Ar�iv - 2012 - 09/05/2012

LGBT Mülteciler Çal��tay�n�n �kincisi Yap�lacak

Türkiye’deki LGBT mültecilerin sorunlar� ve çözüm aray��lar�n�n ele al�naca�� “Çal��tay” yar�n (10 May�s) Ankara’da yap�lacak.

Türkiye’deki LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) mültecilerin maruz kald�klar� ayr�mc�l�k ve �iddet ile sa�l�k hakk�na eri�im konusunda kar��la�t�klar� zorluklar�n ele al�naca�� “Çal��tay” 10 May�s Per�embe günü Ankara’da yap�lacak.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda Kaos GL ve Uluslararas� Af Örgütü’’nün birlikte gerçekle�tirece�i çal��taya mülteci haklar� alan�nda çal��an sivil toplum örgütleri, Birle�mi� Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli�i, Emniyet Genel Müdürlü�ü ile Göç ve �ltica Bürosu’ndan kat�l�mc�lar davet edildi.

LGBT s���nmac� ve mültecilerin yerle�tirildikleri uydu kentler olan Kayseri, Isparta, Nev�ehir ve Eski�ehir’de yap�lan bulu�malarda kat�l�mc�lar�n payla�t�klar� sorunlar ve çözüm önerleri “LGBT Mülteci Çal��tay�”nda ele al�nacak.

Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Maruz Kald�klar� Ayr�mc�l�k ve �iddet ile Sa�l�k Hakk�na Eri�im Konusunda Kar��la�t�klar� Zorluklar Çal��tay�

PROGRAM

11:00 – 11:30 Tan��ma – Toplant� aç�l�� konu�mas�

������������������������Hayriye Kara, Kaos GL

������������������ Murat K�yl�, Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi

11:30 – 12:30 Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Maruz Kald�klar� Ayr�mc�l�k ve �iddet ile Sa�l�k Hakk�na Eri�im Kar��la�t�klar� Zorluklar-Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanunu Bu Sorunlar�n Ne Kadar�na Çözüm Olacak?

�������������������Hayriye Kara, Kaos GL - Kolayla�t�r�c� Murat Köylü

12:00 – 12:30 Kahve Aras�

12:30 – 13:30 �ranl� LGBT Mültecilerin Türkiye’de Ya�ad�klar� Adaptasyon Problemleri - �ranl� Trans Mültecilerin Türkiye’de Geçi� Sürecine �li�kin Ya�ad�klar� S�k�nt�lar

Saghi Ghahraman, IRQO - Kolayla�t�r�c� Hayriye Kara  

13:30 – 14:30 Yemek Aras�

14:30 – 15:30 HIV Pozitif Mültecilerin Kar��la�t�klar� Zorluklar

Murat Köylü, Uluslararas� Af Örgütü Türkiye �ubesi

Vaka Örne�i

������������������ �zlem Mete, �KGV Eski�ehir �ubesi

15:00 – 15:30 Kahve Aras�

15:30 – 17:00 Çözüm Önerilerinin Tart��mas�, Sonuç ve De�erlendirme

������������������ Kat�l�mc� �rg�tler - Kolayla�t�r�c� Hayriye Kara

Toplant� Yeri:

Aylak Ya�am Kültür Evi

Konur 2 Sokak 63/13 Bakanl�klar 06640 Ankara

�lgili haber:

LGBT Mülteciler 4 �ehirde Homofobiye Kar�� Bulu�tu

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11271

Resim:�Serpil Odaba��, Ressam