Ar�iv - 2012 - 09/05/2012

LGBT Mülteciler 4 �ehirde Homofobiye Kar�� Bulu�tu

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 4 ilde 50 LGBT s���nmac� ve mülteci homofobi ve transfobiye kar�� bir araya geldi.

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Kapsam�nda Eski�ehir, Nev�ehir, Kayseri ve Isparta’da LGBT s���nmac� ve mülteciler homofobi ve transfobiye kar�� bulu�tu. Kaos GL, IRQO (IRanian Queer Organisation, Toronto/Kanada)

��ve Heartland Alliance (ABD Chicago)�i�birli�i ile ger�ekle�tirilen etkinliklere 50 LGBT s���nmac� ve m�lteci kat�ld�. � �

23 Nisan 2012 Eski�ehir

23 Nisan 2012 tarihinde Eski�ehir’de bulunan LGBT s���nmac� ve mültecilerle bir araya geldik. �lk olarak LGBT s���nmac� ve mültecilerin ya�ad�klar� sorunlara ve çözüm önerilerine dair Eski�ehir STGM Ofisin’de iki saatlik toplant� yap�ld�.

Toplant�n�n ard�ndan kat�l�mc�larla beraber nehir kenar�nda yemek yedik. Toplant�ya kat�lan mülteciler çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek te�ekkür ettiler.

25 Nisan 2012 Nev�ehir

25 Nisan 2012 tarihinde Nev�ehir’de bulunan LGBT s���nmac� ve mültecilerle Alt�nöz Otelde sorunlara ve çözüm önerilerine dair toplant� yapt�k.

Toplant� sonras�nda ise kat�l�mc�larla birlikte sohbet e�li�inde yemek yedik. LGBT mülteciler Kaos GL ile birlikte olmaktan çok keyif ald�klar�n� dile getirirken, Nev�ehir’de düzenlenen bu etkinlik için te�ekkür ettiler

29 Nisan 2012 Kayseri

29 Nisan 2012 Tarihinde saat 10.00 da LGBT s���nmac� ve mültecilerle bulu�tuk. Toplant�ya kat�lan 30 s���nmac� ve mülteci ile birlikte sorunlar�n� ve çözüm önerilerini tart��t�k.

Toplant�n�n ard�ndan Farsça �ark�lar e�li�inde Erciyes Da��na pikni�e gittik. Havan�n güne�li olmamas� keyfimizi kaç�ramad�. S�cak sohbet e�li�inde yemeklerimizi yedik. 

3 May�s 2012 Isparta

3 May�s 2012 Tarihinde Isparta’da bulunan LGBT s���nmac� ve mültecilerle Isparta içindeki piknik alan� Gökçay’a gittik. LGBT s���nmac� ve mültecilerin Isparta ya�ad�klar� sorunlara ve çözüm önerilerine ili�kin toplant�n� ard�ndan yemeklerimizi yedik.

Etkinli�e kat�lan mülteciler Isparta’da genel olarak d��ar� ç�kamad�klar�n�, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade ettiler, baz�lar� ise Gökçay’a ilk defa geldiklerini söyleyip,  etkinlik için te�ekkür ettiler. 

4 uydu kentte yap�lan etkinliklerde LGBT s���nmac� ve mültecilerden Türkiye’de maruz kald�klar� ayr�mc�l�k ve �iddet ile sa�l�k hakk�na eri�im konusunda kar��la�t�klar� zorluklar� bizimle payla�malar�n� istedik. Yap�lan toplant�larda sadece sorunlar� de�il kat�l�mc�larla çözüm önerilerini de tart��t�k.

Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Maruz Kald�klar� Ayr�mc�l�k ve �iddet ile Sa�l�k Hakk�na Eri�im Konusunda Kar��la�t�klar� Zorluklar Çal��tay� - 10 May�s 2012

10 May�s 2012 tarihinde Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda Kaos GL ve Uluslararas� Af Örgütü’’nün birlikte gerçekle�tirece�i çal��taya mülteci haklar� alan�nda çal��an sivil toplum örgütleri, Birle�mi� Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli�i, Emniyet Genel Müdürlü�ü ile Göç ve �ltica Bürosu’ndan kat�l�mc�lar davet edildi.

LGBT s���nmac� ve mültecilerin genel olarak yerle�tirildikleri uydu kentler olan Kayseri, Isparta, Nev�ehir ve Eski�ehir’de yap�lan etkinliklerde kat�l�mc�lar�n bizimle payla�t�klar� sorunlar� ve çözüm önerlerini 10 May�s 2012 tarihinde yap�lacak çal��taya ta��yaca��z.

Haber: Hayriye Kara / Kaos GL