Ar�iv - 2012 - 14/05/2012

Lezbiyenler ve Biseksüel Kad�nlar Forumu

Lezbiyenler ve Biseksüel Kad�nlar Forumu, 7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma haftas�nda, 13 May�s’ta Ankara’da Roxanne Cafe'de gerçekle�ecek. Bulu�mada, geçen y�l Beyo�lu’ndaki bir galeride Amemus isimli performans çal��mas�n� sergiledikten sonra tepkiler ve tehditler nedeniyle üretim sürecini yar�da kesip Türkiye’den ayr�ld���n� aç�klayan sanatç� �ükran Moral da konu�mac� olarak yer al�yor.

Bulu�ma’n�n geleneksel ayaklar�ndan biri olan forum, bu sene de tüm günlük bir etkinlik dizisi �eklinde düzenlenecek. Ö�leden önce olacak ilk etkinlik sadece e�cinsel ve biseksüel kad�nlara aç�k olacak. Ö�leden sonraki oturumlar herkesin kat�l�m�na aç�lacak.

E�cinsel ve biseksüel kad�nlar�n varl�klar�n� ve kimliklerini görünür k�lmak için ilki 2007’de gerçekle�tirilen “Aç Yüzünü” foto�raf sergisi, bu sene de yeni kat�l�mc�lara kap�s�n� açacak. Forum’da, yüzünü açarak sergiye dahil olmak isteyen kad�nlar için gün boyu bir stand bulunacak.

FORUM PROGRAMI

10:30 - 13:00

Kahvalt� & Atölye

Sadece lezbiyenlere ve biseksüel kad�nlara aç�k olan ilk etkinlik, kahvalt� ile ba�layacak. Daha sonra atölye ile devam edecek. Bu etkinlik için daha önceden kay�t yapt�rmak gerekiyor. Kahvalt�, ö�le yeme�i ve tüm gün çay-kahve masraf� 25 TL olacak. Kahvalt�ya kat�lmay�p sadece atölyeye geleceklerin yine öncesinde kay�t yapt�rmas� gerekiyor. Kay�t için secin@kaosgl.org�adresi veya 0312 230 0358 (dahili 17) telefonu tercih ederek ileti�ime ge�ebilirsiniz. Kat�l�mc� say�s� 20 ile s�n�rl�d�r.

14:00 - 15:30

“E�cinsel Biseksüel Kad�nlar Ne Ya�ad�, Ne ya��yor, Ne �stiyor? Kazan�mlar ve Mücadele Alanlar�”

Moderatör: Zehra Tosun

Konu�mac�: Yasemin Öz, Kaos GL Derne�i. Ülkü Özak�n,Amargi

Herkese aç�k olan oturumda E�cinsel/biseksüel kad�nlar�n e�cinsel erkeklerle ve heteroseksüel kad�nlarla politika yapma deneyimleri, kazan�mlar ve mücadele alanlar� tart���lacak.

17:00 - 18:30

“Muhafazakârl�k, �ktidar, Cinsellik ve Cinsiyet Ba�lam�nda Bir Mücadele Alan�: Sanat”

Konu�mac� :�ükran Moral

Performans, video ve enstalasyon çal��malar�yla tan�nan �ükran Moral ile kad�n cinselli�i ve muhafazakârla�ma, lezbiyenler ve biseksüel kad�nlar forumunda konu�ulacak. Geçen y�l Beyo�lu’ndaki bir galeride Amemus isimli performans çal��mas�n� sergiledi. Moral, eser performe edildikten sonra tepkiler ve tehditler nedeniyle Amemus’un üretim sürecini yar�da kesip Türkiye’den ayr�ld���n� aç�klad�.

18:30 - 19:00

�yk� yar��mas� �d�l t�reni

Törende Mor temas�yla gerçekle�tirilen 7. Kad�n Kad�na Öykü Yar��mas�’n�n kazananlar�na ödüllerinin verilecek.

"Kad�n kad�na a�klar�m�z�n, heyecanlar�m�z�n, hüsranlar�m�z�n ve sevinçlerimizin neresine dü�er “Mor”?"�diyerek 2006 y�l�nda "Mutlu A�k Vard�r" temas�yla ilki d�zenlenen Kaos GL Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� busene 7.si d�zenlendi. P�nar Selek’in Onur J�ri �yesi oldu�u Yar��ma J�risi, yine birbirinden g�zel �yk�ler okuma f�rsat� buldu ve bu yolculu�un konseptini ve temas�n� dikkate olan, dili ve kurgusuyla da �ne ��kanlar i�inden bir de�erlendirme yapt�.Bu de�erlendirmeler sonucunda dereceye giren �yk�ler �d�llendirilecek.�

Roxanne Cafe: Konur Sokak, No:10/20 Kat:5 �geme Apt. K�z�lay/Ankara