Ar�iv - 2012 - 17/05/2012

“Kent Hakk� �çin D��lananlar Koalisyon Kurmal�”

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda “Kentsel Forum”  TMMOB Mimarlar Odas� Ankara �ubesi’nin Konur Sokak’taki merkezinde dün (16 May�s) yap�ld�.

“E�cinsel Gettolar De�il Kentin Tamam�n� �stiyoruz!” �iar�yla yap�lan Forum’a konu�mac� olarak Ayça Kurto�lu ile Levent �entürk kat�ld�lar.

“Kent hakk� için d��lananlar koalisyon kurmal�”

Dr. Ayça Kurtoglu sunumunda kenti kullanma hakk�n� ele ald�. Kentten d��lananlar�n kent hakk� için koalisyon yapmalar� gerekti�ine dikkat çekti.

Soylula�t�rma politikalar� ile kent merkezinin i�çi s�n�f�ndan ar�nd�r�ld���n� belirten Kurto�lu, i�çi s�n�f�n�n bile�enleri olarak kad�nlar�n, LGBT’lerin, göçmenlerin tüm d��lananlar�n kent kullan�m hakk� konusunda bir araya gelmelerinin önemini vurgulad�.

Soylula�t�rmaya kar�� kentin farkl� bir dönü�ümü için gündelik hayat�m�zda kendimizi ve ili�kilerimizi de dönü�türmek gerekti�ini söyledi.

“LGBT bireyler için kenti heterodoksla�t�rmak mimarl���n sorumlulu�udur”

Eski�ehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarl�k Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Levent �entürk, “Kentsel Forum”da "Ortodoks Kent, Heterodoks Kent"ba�l���yla bir sunum yapt�.

Egemen eril ahlak�n kentleri düzenlemek için kulland��� araçlar�n “ortodoks kent”i yaratt���n� belirten �entürk, bu durumu merkezi cumhuriyet ideolojisiyle bütünle�en türk islam sentezi ve militarizmin içselle�tirilmeye devam etti�i, cinsiyetçi bir ortodoksi olarak tan�mlad�.

Levent �entürk, LGBT bireylerin eri�im ve varolma problemlerinin çözümüne katk�s� olabilecek bir süreç olarak kentin heterodoksla�mas�n� talep etmek gerekti�ini söyledi.

LGBT bireyler için kentin heterodoksla�mas�nda mimarl��a sorumluluk dü�tü�ünü belirten �entürk, sorumluluk alan�na dair �u noktalar�n alt�n� çizdi:

LGBT bireylerin kentin her yerinde varolmalar�n� savunmak, cinsel tercihleri savunman�n ötesine geçmektedir.

LGBT hareketi, homofobi kar��t� hareket, nefrete dayal� bütün kentsel �iddetin hedef ald��� “farkl�l��a” dair bir direnç hareketidir.

Bütün bireyler, heterodoks kentsel dönü�ümden yararlanacakt�r çünkü yukar�da sözünü etti�im bütün alternatifler ve ba�ka benzer fikirler, mimarl���n sorumluluk alan�na i�aret eder.

Tasar�mc�lar�n, kendilerini, muktedirden yana de�il de, heterodoks dü�ünme ve ya�ama pratiklerini bar�nd�rmaktan yana olan bir tasar�m gücüyle ku�atmalar�n� diliyorum, kendim ve LGBT bireyler ad�na...

Foto�raflar: Gülistan Aydo�du / Kaos GL

Bulu�ma için kiminle ileti�ime geçebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara

Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org

antihomofobi.org

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� mücadele yürüten Kaos GL, her y�l 17 May�s�Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’y� homofobi ve transfobiye kar�� 7 y�ld�r �rg�tl�yor.

�lgili haber:

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Program�

http://antihomofobi.org/arsiv/2012_7_homofobi_karsiti_bulusma_basliyor.htm