Ar�iv - 2012 - 13/05/2012

Kapitalizme Kar�� Queer Virüsü

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda düzenlenen “Anarko-Queer Forum”�bu y�l 12 May�s Cumartesi g�n� yap�lacak.

“Kapitalizme Kar�� Queer Virüsü” ba�l��� alt�nda yap�lacake "Anarko-Queer Forum" Göksun Yaz�c�, Kür�ad K�z�ltu� ve Atalay Göçer’in kat�l�m�yla Elektrik Mühendisleri Odas�’nda (EMO), saat 17:30’da ba�layacak.

Göksun Yaz�c�’n�n “Heteroseksüelli�in “hav� tersine” Taranmaz m�? Queer Heteroseksüelli�e Musallat Oldu...”, Kür�ad K�z�ltu�’nun “Queer Radikalizm mi Radikalizmin Queerle�mesi mi?”, Atalay Göçer’in de“Kapitalizmin Jenital-Bozumu; Ekonomik Kimli�in Homola�t�r�lmas�”�ba�l�kl� sunumlar�yla kat�lacaklar� “Anarko-Queer Forum”da yap�lacak tart��man�n sat�r ba�lar� ��yle:

“Her �ey icat edilebilir”

“Cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i olarak “düz” olanlar, yani heteroseksüeller, heteronormatifli�in yükledi�i de�erleri ta��maya mahkum mudur? Cevap basittir: Hay�r. O halde, heteronormatifli�i yeniden üretmeyen queer bir heteroseksüelli�i nas�l icat edebiliriz? Guattari’nin dedi�i gibi: “Her �ey icat edilebilir.”

“Queer etki, sadece heteronormatifli�in tahakkümünü silip süpürdükçe hiç kimse “sabit” kalmak zorunda de�il!”

“Anar�ist, sosyalist ve komünist siyasetlerin cinsiyet politikalar�na bak��lar�ndaki k�s�tl�l��� ya da kimlik ve hak eksenlerine s�k��mas�n� queer bak��la a�maya dönük bir ele�tiri geli�tirmek sadece LGBT �eklinde tan�mlanm�� bireylerin sorunu mudur? Radikal soldakilerin, cinsiyet politikalar�na bak��lar�ndaki liberal reformizmi ve ahlakç�l��� a�abilecek radikal etkinin as�l olarak queer politikalar�n sundu�u heteronormatiflik ele�tirisinden gelece�ini, buradan geli�ebilecek -eski tabirle- bir cinsel devrimci pratikten do�aca��n� tart��aca��z. Öyleyse queer etki, sadece heteronormatifli�in tahakkümünü silip süpürdükçe hiç kimse “sabit” kalmak zorunda de�il!”

“Devrimciler put y�k�c� olmal�”

�“Varolan toplumun ele�tirisi, kapitalizmi, ekonomik s�m�r�n�n reddi d�zeyinde kavramakla s�n�rl� kalmayacaksa, onunla eklemlenmi� t�m tahakk�m ili�kilerini d�n��t�recekse, o zaman devrimcilerin yerle�ik ahlak de�erlerinin kar��s�na tam put y�k�c� olarak ��kmalar� icap edecektir.”

“Queer tam da “ana” kategorilerin alt�n� oymal�”

“Sabit kimlik kal�plar�n� a�maya ve sonsuz biçimlerle ço�almaya aç�lan bir cinsiyet özgürle�mesi prati�inin, art�k sadece cinsiyet politikalar� içinde kalmayaca��n� giderek kimli�in tüm öteki formlar�n� da dönü�türen bir özgürle�tirme politikas� olarak içerdi�i olanaklar� konu�aca��z. 

Ana kategorilerin “ana” halini daha da sa�lamla�t�ran queer, pek çok kullan�m�nda “ana” kategorileri birbiriyle kar��t�rarak “melezlik” yaratabiliyor, oysa “queer” tam da “ana” kategorilerin alt�n� oymal�.”

Anti-Militarist Forum da ayn� gün

Anarko-Queer Forum, 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri kapsam�nda yine Elektrik Mühendisleri Odas� toplant� salonunda ayn� gün yap�lacak Anti-Militarist Forum’un ard�ndan ba�layacak.

12 MAYIS CUMARTES�

ANT�-M�L�TAR�ST FORUM

Saat: 15:30 – 17:00

Yer: Elektrik Mühendisleri Odas� (EMO), �zmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, K�z�lay

Yrd. Doç. �smet Akça, Y�ld�z Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas� �li�kiler

ANARKO-QUEER FORUM

Saat: 17:30 – 19:00

Yer: Elektrik Mühendisleri Odas� (EMO), �zmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, K�z�lay

“Kapitalizme Kar�� Queer Virüsü”

Göksun Yaz�c�, “Heteroseksüelli�in “hav� tersine” Taranmaz m�? Queer Heteroseksüelli�e Musallat Oldu...”

Kür�ad K�z�ltu�, “Queer Radikalizm mi Radikalizmin Queerle�mesi mi?”

Atalay Göçer, “Kapitalizmin Jenital-Bozumu; Ekonomik Kimli�in Homola�t�r�lmas�”

Bulu�ma için kiminle ileti�ime geçebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara

Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org

antihomofobi.org

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� mücadele yürüten Kaos GL, her y�l 17 May�s�Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’y� homofobi ve transfobiye kar�� 7 y�ld�r �rg�tl�yor.

�lgili haber:

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Program�

http://antihomofobi.org/arsiv/2012_7_homofobi_karsiti_bulusma_basliyor.htm