Ar�iv - 2012 - 1/02/2012

Kaos GL'den Feminist Harekete �a�r�

Kaos GL Derne�i, T�rkiye, Akdeniz ve Orta Do�u'dan feminist olu�umlar� muhafazak�rl���n farkl� y�zleriyle halle�me deneyimlerini payla�maya ve ortak bir platformdan s�z �retmeye �a��rd�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda 2006'dan beri ger�ekle�en "Feminist Forum" bu sene uluslararas� platforma ta��n�yor.

Uluslararas� Feminist Forum'u koordine edecek olan Kaos GL, 10-11 Mart 2012 tarihlerinde d�zenleyece�i etkinlik i�in bir �a�r� yay�nlad�.

"H�zla Muhafazak�rla��rken Ne Yapt���m�za, Nas�l Yapt���m�za, Nerede Durdu�umuza Bakmak?" ba�l�kl� �a�r�y� Kaos GL Derne�i Dan��ma Kurulu'ndan Prof. Dr. Simten Co�ar kaleme ald�.

Kaos GL, Feminist Forum'da, feminist hareketlerin, gittik�e muhafazak�rla�an siyasal yap�lar i�erisinde nerede durduklar�n�, durduklar� yerlerde nas�l durduklar�n�, muhafazak�r karar alma mekanizmalar�yla nas�l ili�kilendiklerini masaya yat�rmay� ama�l�yor.

Ba�kent �niversitesi, Uluslararas� �li�kiler ve Siyaset Bilimi B�l�m�nden Prof. Dr. Simten Co�ar'�n kaleme ald��� Feminist Forum �a�r� metnin tamam� ��yle:

H�zla Muhafazak�rla��rken Ne Yapt���m�za, Nas�l Yapt���m�za, Nerede Durdu�umuza Bakmak?

"Son on y�lda sadece T�rkiye'de de�il d�nya genelinde toplumsal ve siyasal muhafazak�rla�ma farkl� bi�imlerde ve farkl� �l��lerde g�r�n�rl�k kazand�. ��in ilginci, bu muhafazak�rla�man�n liberalli�in belirli bir versiyonunun i�erisinden i�lemesi.

H�l b�yle oldu�unda, muhafazak�r toplumsal dinamiklerin tam g�be�inden konu�an muhafazak�r karar al�c�lar, kimlik temelinde dillendirilen hak taleplerine liberal bireysel �zg�rl�klere referansla "ho�g�r�" g�sterebiliyorlar!

H�l b�yle oldu�unda, kimlik talepleri, cemaat yap�lar� i�erisinden kabul g�rebiliyor; ama politik s�ze d�n��me ihtimalinin �n� al�n�yor.

H�l b�yle oldu�unda, devlete s�k��t�r�lmak istenmeyen politik �neriler, piyasaya s�k��t�r�lan sivil topluma havale edilebiliyor.

H�l b�yle oldu�unda, hak talepleri muhafazak�r toplumsal dinamiklerin yeniden-�retimine eklenebiliyor.

Nam-� di�er:

�iddet m�nferitle�tiriliyor.
LGBT'ye "ol, ama g�r�nme" deniyor.
Kad�nlar�n haklar�, aile i�erisindeki kad�nlar�n haklar�yla k�s�tlan�yor.
Yurtta��n haklar� yine aile i�erisinden okunabiliyor.

Bu sene uluslararas� platforma ta��d���m�z Feminist Forum'da, feminist hareketlerin, gittik�e muhafazak�rla�an siyasal yap�lar i�erisinde nerede durduklar�n�, durduklar� yerlerde nas�l durduklar�n�, muhafazak�r karar alma mekanizmalar�yla nas�l ili�kilendiklerini masaya yat�rmay� ama�l�yoruz. Bunu yaparken, hangi meselelerin, nas�l �n pl�na ��kt���n� ve hangi meselelerin �zerine, neden s�re�en bir �ekilde perde indirildi�ini soru�turmak istiyoruz.

K�saca, T�rkiye'den ve Akdeniz ve Orta Do�u'dan feminist olu�umlar� muhafazak�rl���n farkl� y�zleriyle halle�me deneyimlerini payla�maya ve ortak bir platformdan s�z �retmeye �a��r�yoruz."

�lgili haber:
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=10437
Feminist Forum Haz�rl�k Toplant�s� Kaos K�lt�r Merkezinde