Ar�iv - 2012 - 16/05/2012

�stanbul’dan Ankara’ya Gökku�a�� Otobüsü

Ankara’da 20 May�s Pazar günü yap�lacak Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü� için �stanbul’dan kat�lmak isteyenler için Kaos GL ve Pembe Hayat otobüs kald�r�yor.

Yap�lan aç�klama �öyle:

�stanbul’dan Ankara’ya Gökku�a�� Otobüsü Kalkacak!

Kaos GL ve Pembe Hayat 20 May�s’ta yap�lacak Homofobi ve Transfobi Kar��t� Bulu�man�n Yürüyü�üne kat�lman�z� istiyor. 

“Heteroseksizme Teslim Olmayaca��z. Ya E�itlik Ya da Hiç!”

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma�kapsam�nda�20 May�s 2011’de Ankara’da yap�lacak yürüyü�te sizinde omuz vermenizi bekliyoruz.

Hayk�rarak, ad�mlar�m�zla Ankara sokaklar�nda Heteroseksizme kar�� yürüyece�iz.!

Otobüs 19 May�s’� 20 May�s’a ba�layan gece �stanbul/Beyo�lu’ndan hareket edecek. Yürüyü� sonras�nda 20 May�s’� 21 May�s’a ba�layan gece Ankara’dan geri dönecektir. Otobüs ücretsizdir. 

Otobüsle Ankara’ya gelmek isteyen kat�l�mc�lar�n Erdal Tutumlu* ile ileti�ime geçmeleri gerekmektedir.

Bu otobüsün giderleri Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda �stanbul ve Ankara’da düzenlenen Dayan��ma Partileri ile kar��lanmaktad�r.”

�leti�im için

*Erdal Tutumlu,

Tel, 0507 796 9433

Mail, istanbul@amnesty.org.tr 

Kaos GL, 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün vesilesiyle yedi y�ld�r 1 May�s 17 May�s aras� Türkiye’nin farkl� bölgelerinde “Homofobi Kar��t� Bulu�ma”y� organize ediyor. Bulu�man�n kapan��� “Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Yürüyü�” ile yap�l�yor. Bu y�l 17 May�s Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü�, 20 MAYIS PAZAR günü yap�lacak.