Ar�iv - 2012 - 15/02/2012

�kinci B�lgesel A� Bulu�mas� Ankara'da Ba�l�yor

Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan 12 �lkenin LGBT aktivistleri homofobiye kar�� bulu�mak i�in ikinci defa Ankara'ya geliyor.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, G�rcistan, H�rvatistan, Karada�, L�bnan, Makedonya, S�rbistan, T�rkiye ve Yunanistan'dan homofobi kar��tlar�, 16-19 �ubat tarihlerinde bulu�acak.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda ge�en y�l yeni bir ad�m atan Kaos GL, "b�lgesel a�" kurmak i�in Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan homofobi ve transfobi kar��tlar�n� T�rkiye'de bulu�turdu.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�"� �rg�tleyen ve bulu�maya ikinci kez ev sahipli�i yapan Kaos GL, Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT'leri aras�nda dayan��may� hedefliyor.

�kinci "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" Program�

B�lgesel A�'a yeni kat�lan �rg�tlerle tan��man�n ard�ndan �lkelerimizdeki son geli�meler ve de�i�iklikler ile b�lgelerimizdeki g�ncel olaylar�n payla��laca�� oturumu Ermenistan'dan Mamikon Hovsepyan modere edecek.

Ge�en y�l�n �zerinden ge�ilecek oturumu H�rvatistan'dan Gordan Bosanac modere edecek. Bu oturumda"Neden bir araya geldik? Neden h�l� birlikteyiz? Ve neden birlikte kalmaya devam edece�iz?" sorular� cevaplanacak.

"Neden A� ve "A�" tan�m�m�z ne?" sorusunun tart���laca�� oturumu ise S�rbistan'dan Boban Stojanovic modere edecek. Bu oturumda tart���lacak alt ba�l�klar ��yle: "A�'� nas�l in�a edece�iz? Bu a� ile ama�lar�m�z neler? �rg�tler aras�nda ortak �al��ma alanlar� ve imk�nlar� olu�turabilir miyiz? LGBT aktivizminde ya�ad���m�z zorluklar neler ve birbirimize nas�l destek olabiliriz?"

Homofobiye Kar�� B�lgesel A�'�n ikinci bulu�mas�nda "�rg�tsel ihtiya�lar" da masaya yat�r�lacak. Bu b�l�mde ne t�r �rg�tsel ihtiya�lar�n bulundu�u payla��lacak.

B�lgesel A� bulu�mas�n�n ikinci g�n� "ba�ar� hik�yeleri"nin payla��lmas� ile ba�layacak. Yunanistan'dan Andrea Gilbert'in modere edece�i oturumda "birbirimizden neler ��renebiliriz?" sorusuna cevaben payla��mlar, �rg�tlerin "Hukuk, Medya, S���nma evleri, Savunuculuk, Sa�l�k, E�itim, Gen�lik, Kad�n." gibi alanlarda ger�ekle�tirdikleri �al��malardan olu�uyor.

Ermenistan'dan Nazik Armenakyan'�n "foto�raf sunumu" ile S�rbistan'dan Boban Stojanovic'in "LGBTQ Haklar� M�cadelesinde Pop Yakla��m�" sanat oturumunun sunumlar�.

"Ataerkiye ve Feminizme Bakmak" oturumu, Andrea Gilbert ile S�rbistan'dan Biljana Stankovic'in sunumlar�yla ger�ekle�ecek.

Makedonya'dan Kocho Andonovski'nin modere edece�i "LGBT'li Aileler / LGBT'lerin Aileleri" oturumunda bu alanda �al��an �rg�tlerin nas�l ortakla�abilece�i ele al�nacak.

G�rcistan'dan Giorgi Gotsiritze'nin modere edece�i "aram�zdaki ve yan� ba��m�zdaki LGBT'lerin bireysel hik�yeleri" oturumunda ise "�lkelerimizdeki LGBT'ler ne t�r sorunlar�n alt�ndan kalk�yorlar?" sorusunun cevaplar� payla��lacak.

B�lgesel A�'�n ilk alt toplant�s� Zagrep'te

Homofobiye Kar�� B�lgesel A�'�n ilk alt toplant�s� Nisan ay�nda, H�rvatistan'�n ba�kenti Zagrep'te yap�lacak. Zagrep bulu�mas�n�n haz�rl�k s�recinin ele al�naca�� oturumu Queer Zagrep �rg�t�nden Gordan Bosanac modere edecek. Bu oturumda, "Kafkasya'da da bir toplant� �rg�tleyebilir miyiz?" sorusuna cevap aranacak.

Homofobiye Kar�� B�lgesel A� toplant�s�n�n ikincisi, Avrupa Birli�i T�rkiye Delegasyonu, Olof Palme International Center, TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organizations) ve A��k Toplum Vakf� T�rkiye'nin destekleriyle ger�ekle�iyor.

Homofobiye Kar�� B�lgesel A�

Kaos GL, LGBT �rg�tler ile uluslararas� alanda politika �retmede, yaymada ve b�lgesel m�dahalelerde ortakla�may� planl�yor.

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL, "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in haz�rlad��� gerek�e metni:
Homofobiye Kar�� B�lgesel A�

�lgili haber:
Homofobi Kar��tlar� B�lgesel A� ��in Y�zlerini Birbirlerine D�nd�ler
"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" Kitab� ��kt�!