Ar�iv - 2012 - 06/02/2012

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" Kitab� ��kt�!

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda Kaos GL'nin evsahipli�i yapt��� Homofobiye Kar�� B�lgesel A� giri�iminin �r�n� olan �ngilizce kitap ��kt�.

Orta Do�u, Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen homofobi kar��tlar� ve LGBT aktivistlerinin olu�turdu�u a��n hedef ve ama�lar�na derinden bakan kitap, ayn� zamanda kat�l�mc�lar�n �lkelerine ve yereldeki siyasi ve sosyal geli�melerine yer veriyor. H�rvatistan, Bosna Hersek, S�rbistan, Yunanistan, Karada�, Makedonya, Filistin, �srail, L�bnan, M�s�r, �ran, G�rcistan ve Erminstan'dan aktivistlerin kat�ld��� bulu�man�n g�ndemlerinden olan g�ncel yerel siyasetler, b�lge �lkelerinin LGBT ger�e�ine yakla��mlar�, milliyet�ilik ve muhafazak�rl���n homofobi ve transfobi ekseninde tezah�rleri ve ya�anan ortak zorluklar, kitapta detaylar�yla kendisine yer buldu.

Kitap ayn� zamanda, T�rkiye'deki LGBT hareketinin �er�evesini de ��kar�yor. Askerlikten, T�rkiye'de LGBT'lere dair yasalara, medyadaki homofobi ve transfobiden translar�n ma�dur kimlikler olarak in�as�na zorlanmas�na, T�rkiye'deki queer tart��malar�ndan Ahmet Y�ld�z davas�na dair bir�ok konu kitapta ele al�n�yor.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" kitab�n�n i�eri�ini a�a��da bulabilirsiniz:

Homofobiye Kar�� B�lgesel A� / I
Orta Do�u, Balkanlar ve Kafkasya LGBT A��

T�RK�YE
Kaos GL, Elbette bir �ns�zle.
Kaos GL, Homofobiye Kar�� B�lgesel A� �a�r�s�
Kaos GL, 13 �lkeden Homofobi Kar��tlar� Ankara'da Bulu�tu
Sel�uk Candansayar, �nsan Karde�lerin Dayan��mas�
Nevin �ztop, B�lgeden LGBT ���l�klar�

ERMEN�STAN
Mamikon Hovsepyan
, LGBT'lerin Ermenistan'daki Durumu

HIRVAT�STAN
Gordan Bosanac,
Zagreb'i ve H�rvatistan'�n Di�er Yanlar�n� G��lendirmek

G�RC�STAN
Giorgi Gotsiridze & Tamta Melashvili,
G�rcistan'�n LGBT Mevzuat�

YUNAN�STAN
Andrea Gilbert,
"'Mukaddes' Sembolleri 'A�a��layarak' Gereksiz Yere 'Provokatif' Davranmak"
Efklia Panagiotidou, Ge�mi� ve Gelecek: Anla�an �ki Damar

�RAN
Arsham Parsi
, �ran'da En Temel Haklardan Bile Mahrum Olmak

�SRA�L
Yaron Gal,
Haklar�n LGBTQ Faturas�

SIRB�STAN
Boban Stojanovic,
Ge�mi�le, Ge�i�le ve Demokratikle�meyle Halelle�mek

 

T�rkiye'deki LGBT Hareketinin G�ndemi

Ali Erol, Gayri Tabii Mukarenet ya da Psiko-Seks�el Bozukluk: ���nc� Bir Yol Yok mudur?

Ali Erol & Bar�� Sulu, Kaos GL Haber Sitesi ve Dergisi: Her T�rl� Ayr�mc�l���n Kesi�me Noktalar�

Bar�� Sulu, Ahmet Y�ld�z Cinayeti

Beg�m Ba�da�, Queer Politikalar�n�, T�rkiye'nin Sosyal Hareketlerine Yerle�tirmek

Berk Efe Alt�nal, E�cinselli�e Dair �slami S�ylemin Psikolojikle�tirilmesi

Elif Ceylan �zsoy, T�rkiye A�maz�: Nefret Su�lar� m�, Yoksa Haks�z Tahrik mi?

Eren Bar��, Anar�izan Olan� K��k�rtmak

Hakan Ataman, Birileri Homofobi mi Dedi?

�dil Engindeniz �ahan, Uzun Soluklu Bir Lin� �rne�i: Medyada LGBTT Ki�iler

�mge Oranl�, �slam, E�cinsellik ve Sek�lerlik

Mutlu Binark, �nternet Sans�r�n�, T�rkiye Sa� Politikalar�n�n �� Saplant�s�na Bakarak Okumak

Senem Do�ano�lu, Ma�o Sava��n�z� �stemiyoruz!

Umut G�ner, Ma�durla�t�r�lan Trans Kimlikler

Yasemin �z, LGBT Bireylerin T�rkiye Mevzuatindaki Yeri

 

PDF olarak indirin:

Regional Network Against Homofobia 1 - PDF, 612 KB