Ar�iv - 2012 - 20/01/2012

Homofobinin B�lgesel Sac Ayaklar� Ortak, M�cadele de Ortak Olmal�!

Ortado�u, Kafkasya ve Balkanlar'da homofobik ve transfobik atmosferi �ekillendiren seksist, milliyet�i, �rk��, militarist ve ba�naz k�lt�rel pratikler ile politik uygulamalar ortak tarihsel ba�lara sahip

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, her y�l 17 May�s Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y� homofobi ve transfobiye kar�� 6 y�ld�r �rg�tl�yor. Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el ve Trans (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde m�cadele eden Kaos GL Derne�i, bu etkinlik ile T�rkiye'de LGBT bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yor.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'da yeni bir ad�m

Ayn� ama�lardan hareketle, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda ge�en y�l yeni bir ad�m atan Kaos GL, bir a� kurmak i�in Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan homofobi ve transfobi kar��tlar�n� T�rkiye'de bulu�turdu.

D�nya Sa�l�k �rg�t�'n�n, 17 May�s 1990'da e�cinselli�i "Uluslararas� Hastal�k S�n�fland�rmas�"ndan ��kard��� g�nden bu yana 20 y�l ge�ti�i halde, e�cinsellere y�nelik damgalama ve ayr�mc�l�k h�l� devam ediyor. E�cinselleri y�nelik ayr�mc�l�k d�nyan�n pek �ok b�lgesi ile birlikte T�rkiye'de de sa�l�k hizmetlerine eri�imi s�n�rlay�p sa�l�k programlar� d���na itilmeye sebep olmakla kalm�yor, LGBT bireyleri en temel insan haklar�ndan mahrum b�rak�yor. As�l �nemlisi de cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l��� �iddet ve nefret cinayeti �eklinde de kendini g�sterebiliyor. D�nyan�n pek �ok b�lgesinde e�cinsellik "su�" olarak g�r�l�rken T�rkiye'de ise "su�u olmayan su�lu" muamelesine maruz kal�yor.

Homofobi kimin meselesi?

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n'�, "Homofobi Kar��t� Bulu�ma" program�na uyarlayan Kaos GL, "Homofobi kimin meselesi?" sorusunu soruyor. Farkl� ayr�mc�l�klar aras�nda ba�lant�lar kurmaya �al���yor. S�z konusu ayr�mc�l�klara kar�� m�cadele pratikleri ve �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda yatay a�lar �rmeyi hedefliyor.

Kaos GL, homofobi ve transfobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "Homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor.

Homofobi ablukas�n�n sa� ayaklar� ortak

Di�er taraftan d�nyadaki LGBT hareketinin ve hak m�cadelesinin kurumsalla�mas� harekete yeni a��l�mlar getirmekle birlikte, yo�unlukla Bat�'da olmak �zere kazan�lan �e�itli haklara ra�men homofobi ve transfobi h�l� k�resel �l�ekte bir sorun te�kil ediyor. Bat�da hal b�yleyken, periferideki s�z konusu �� b�lgede seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm ve dinsel ba�nazl�klarla harmanlanan homofobi ve transfobi, A�'�n birer par�as� olacak b�lgelerde ablukaya d�n���yor.

Ablukaya kar�� yatay a� gerekli ve m�mk�n

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�iminin ilk bulu�mas� i�in Ankara'ya gelen homofobi ve transfobi kar��tlar�, T�rkiyeli LGBT �rg�tlerin temsilcileriyle birlikte Bosna-Hersek, L�bnan, S�rbistan, H�rvatistan, Filistin, �srail, Ermenistan, G�rcistan, Makedonya, Yunanistan, Karada�, M�s�r ve �ranl� temsilcilerden olu�tu. "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in uluslararas� �a�r�da bulunan Kaos GL, 13 �lkenin homofobi kar��tlar� ile LGBT �rg�tlerinden kat�l�m cevab� ald�. �a�r�ya cevap veren ancak ilk Bulu�ma'ya kat�lamayan b�lge �lkelerinden gelen yo�un ilgi, �n�m�zdeki s�re�te "B�lgesel A�" giri�iminin zenginle�ece�ini g�steriyor.

Yerelden bir m�cadele ortakl��� geli�tirecek vizyona odaklanma ko�ullar� eksik

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" i�in bulu�an homofobi ve transfobi kar��tlar� y�zlerini birbirlerine d�nmeleriyle payla��lan m�cadele deneyimleri ve yerel ko�ullar� g�sterdi ki her �� b�lgedeki homofobik ve transfobik atmosferi �ekillendiren seksist, milliyet�i, �rk��, militarist ve ba�naz k�lt�rel pratikler ile politik uygulamalar ortak tarihsel ba�lara sahip. Her �� b�lgenin de LGBT aktivistleri ile homofobi kar��tlar�n�n ayn� konuda ama farkl� toplant�lar �zerinden "Bat�" �lkelerinin herhangi birinde yan yana geldiklerinde ortak tarihsel ba�lara odaklanacak ve yerelden bir m�cadele ortakl��� geli�tirecek vizyona odaklanma ko�ullar� bulamad�klar� ortaya ��kt�.

Heteroseksist rejimlerden duyulan kayg�lar do�rudan bulu�malara engel oluyor

Bu �ng�r�yle Ortado�u'dan bir LGBT �rg�t� olarak Kaos GL, b�ylesi bir giri�ime kalk��t���nda heyecan� y�ksekti. Uzun s�redir haz�rl�k yapt���ndan Kaos GL'nin kayg�s� az olsa da hayli kayg�l� dostlar�m�z oldu�unu g�rd�k. B�lgesel yerelliklerimizde bir araya gelmek, ortak d��man milliyet�ilik ve onun tezah�rlerinden olan homofobiye kar�� do�rudan diyalog kurmak i�in heteroseksist rejimlerimizin kendi aralar�ndaki politik �eki�melerin yaratt��� yabanc�la�ma ablukas�ndan kurtulmak gerekiyordu. ��te Ankara Bulu�mas�'n�n en �nemli ve birincil ba�ar�s� tam da �� b�lgeden T�rkiye'ye gelen aktivistlerin s�z konusu yabanc�la�ma ablukas�na kar�� birlikte m�cadele i�in diyalogdan yana sorumluluk �stlenmelerini sa�lamak olmu�tur.

"Milliyet�ilik", "devlet �iddeti", "homo-ulusalc�" terimleri tart��maya dahil edildi

Bulu�ma'n�n ard�ndan yap�c� ve d�n��t�r�c� takibe devam eden Kaos GL, Filistin ile �srail LGBT �rg�tleri aras�nda, IGLYO (Uluslararas� LGBT Gen�lik ve ��renci �rg�t�) genel kurulu toplant�s�n�n yap�laca�� �lke krizine m�dahale etmi� ve e�it diyalog ko�ullar�n�n sa�lanaca�� mek�nsal g�zden ge�irmeye bar����l bir �ekilde �nc�l�k yapm��t�r. Bu vesile ile, IGLYO tarihinde ilk kez, �zellikle Filistin ve �srail �rne�inden yola ��k�larak, b�lgedeki hassasiyetler ve ger�eklikler tart���lm�� oldu. Bu, IGLYO gibi �at� bir LGBT �rg�t�n�n tart��malar�nda daha e�it ve daha �e�itli temsiliyet anlam�na gelmekle kalmad�, ayn� zamanda IGLYO �yesi �lkeleri de Orta Do�u'ya dair aylar boyunca d���nmeye itti. IGLYO tarihinde ilk kez �rg�tler milliyet�ilik, devlet �iddeti, homo-ulusalc� yap�lar gibi terimler �zerinden bir verimli tart��ma ortam�na dahil oldu.

Lezbiyen �z-�rg�tlenmeler kat�l�m� ve Feminist politika olanaklar�

Ankara Bulu�mas� ayn� zamanda 3 �lkeden lezbiyen �z-�rg�tlenmelerinin kat�l�m�n� sa�layarak, B�lgesel A�'a ayr� bir de�er ve boyut kazand�rm��t�r. S�rbistan'dan Novi Sad, L�bnan'dan Meem ve Yunanistan'dan Selanik Lezbiyen �rg�tleri, b�lgelerindeki hareketleri feminist ba�lam �zerinden Bulu�ma'da payla�t�. Devam edecek B�lgesel A� bulu�malar�na, �z-�rg�tlenmelerin ve b�lgedeki feminist olu�umlar�n kat�l�m�na ayr� bir �nem vererek devam etme iradesi ortaya ��kt�. Bu irade ve �zg�venle Tunus'ta yap�lan Akdeniz-Avrupa STK A��'na kat�lan Kaos GL, "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�"� sundu ve Tunus Forumunda "B�lgesel A�" iyi �rnek olarak kabul edildi ve kayda ge�erek tan�t�ma a��ld�. Ayn� �ekilde, B�lgesel A� deneyimi, Kaos GL'nin kat�ld��� M�sl�man Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR) Malezya konferans�nda da kayda ge�irildi.

Yine ayn� �ekilde "B�lgesel A�" bulu�mas�n�n ba�ar�s� yeni bir geli�me olarak �n�m�zdeki y�l Uluslararas� Feminist Forum'un �rg�tlenmesine yol a�t�. Feminist Bulu�ma kapsam�nda, �zellikle son d�nemlerde sosyal ve politik de�i�imlerden ge�mekte olan M�s�r, Tunus, L�bnan, Libya, Yemen gibi �lkelerin feminist temsilcileri ile ba�lant�lar kurulacak. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ana ama�lar�ndan birini olu�turan m�cadele alanlar� aras�nda da yatay a�lar kurarak farkl� m�cadelelerin birbirini beslemesi ve birlikte g��lenmesi hayata ge�ebilecek.

Homofobiye kar�� m�cadele milliyet�ili�e de kar�� y�r�t�lmeli

Toplant�da konu�an L�bnan temsilcisinin payla�t��� "Biz hareketi ilk ba�latt���m�zda, bunun �srail taraf�ndan desteklendi�i ve bu geli�menin Arap toplumunu ve gen�li�i mahvedece�i s�yleniyordu!" durumunun �� b�lgeden nerdeyse her �lke i�in ge�erli bir resim oldu�u anla��ld�. Kaos GL, ilk toplant�n�n program�n� tam da bu �ng�r� ile �ekillendirmi�ti.

"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?" forumunda sunum yapan psikiyatr ve gazeteci-yazar Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, �� b�lgede de milliyet�ilik ile kirlenerek b�y�d���m�z� belirtti ve bu kiri �zerimizden atmak i�in ezilenlerin, altta olanlar�n d��mana ihtiyac� olmad���n�, milliyet�ili�in tam da homofobik ve transfobik iktidarlar�n i�ine yarad���n� unutmamam�z gerekti�ini payla�t�.

Birlikte �zg�rle�mek i�in diyalog ve dayan��man�n temeli etik se�im olmal�

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan "B�lgesel A�" giri�imin bu ilk bulu�mas� yeterince heyecan yaratt� ve �n�m�zdeki s�re�te A�'�n �rg�tlenmesi ve yay�lmas� anlam�nda kat�l�mc�lar�n birbirlerine g�venlerini artt�rd�. Ermenistan, T�rkiye, Azerbaycan gibi, Filistin-�srail gibi kronikle�mi� yabanc�la�ma mesafelerinin homofobi ve transfobi kar��t� m�cadele a��labilmesi i�in rasyonel ad�mlar atma olgunluk ve becerisine ortakla�a sahip olundu�u ortaya ��kt�.

Bile�enler her konuda anla�amayacak bile olsalar diyalog ve dayan��ma y�n�nde etik bir se�imde bulunmada �srarc� olacaklar�n� beyan ettiler. Ancak b�ylesi bir etik se�im ile m�cadelelerin birbirini besleyerek geli�ece�i ve bu sayede b�lgelerimizde soluk alaca��m�z alanlar�n geni�letilerek birlikte �zg�rle�ebilece�i konu�uldu.

Devlet politikalar�n� taklit eden bir b�lgesel a� olmaz!

"B�lgesel A�"�n y�ll�k konferanslar�n�n T�rkiye'de devam etmesinde ortakla��ld�. Y�l i�inde ayr�ca �lkeler aras� toplant�lar ile her b�lgenin kendi yerel bulu�mas� i�in �al��malar y�r�t�l�rken i�birli�i ve dayan��ma s�z� verildi. B�lgesel yatay a�da bir araya gelmek i�in devlet politikalar�ndan kaynaklanan �nyarg�lardan uzak durarak, ayr�m yapmadan yerel ve ortak sorunlar �zerinden bir araya gelme konusunda anla��ld�. �kinci ana Ankara B�lgesel A� Toplant�s�'n�n haz�rl�klar� �ubat ay�nda ger�ekle�mesi �zerinden planlan�yor. Haz�rl�klar� devam eden b�ylesi bir yerel bulu�man�n �n�m�zdeki d�nem Balkanlar'�n temsilcilerinden olan Zagreb Pride ve Queer Zagreb �rg�tlerinin evsahipli�inde H�rvatistan'da ger�ekle�mesi planlan�yor. Gelecek bulu�malar�n g�ndemlerinde b�lgedeki ortaklar ve yolda�lar mevzuu da a��rl�k kazanacak. A�'�n derinle�tirilmesi ve kapsamla�t�r�lmas� ad�na, b�lgeler aras� ve b�lgeleri�i bulu�malar yak�ndan takip edilecek.

LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nya i�in

Bulu�man�n koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor. LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerin payla��lmas�n� ve tart���lmas�n� istiyor. Kaos GL, di�er �ehirlerdeki LGBT bireylerin kendi �rg�tlerini olu�turabilmeleri i�in dayan��ma g�steriyor. LGBT bireylerin insan haklar�n�n g�r�n�rl���n� sa�lamak i�in �al���yor. ��te bunun i�in de kad�n �rg�tlerinden insan haklar� �rg�tlerine ulusal ve uluslararas� pek �ok kurum ve kurulu�la homofobiye kar�� ortak �al��malar y�r�t�yor. T�m bu ortak �al��malar ve ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma di�er T�rkiye �ehirlerine yay�l�yor.

S�z konusu metodolojinin b�lgesel i�birli�i i�in de ge�erli ve politik a��dan i�levsel oldu�u "B�lgesel A�" toplant�s�nda bir kez daha g�r�lm�� oldu.

 

Ali Erol - Kaos GL