Ar�iv - 2012 - 13/05/2012

Homofobi ve Transfobi Kar��tlar� 20 May�s’ta Ankara’da Yürüyecek

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n sonunda, 20 May�s Pazar günü, Ankara sokaklar�nda yürüyü� yap�lacak.

Kaos GL’nin bu y�l be�incisini düzenledi�i “Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü�”�20 May�s Pazar g�n� Ankara’da ger�ekle�ecek. Kurtulu�, K�br�s Caddesi Kav�a��’ndan saat 13:00’te ba�layacak y�r�y��, Sakarya Meydan�nda yap�lacak bas�n a��klamas� ile sona erecek.

“Heteroseksizme Teslim Olmayaca��z! Ya E�itlik Ya da Hiç!” �iar�yla Kurtulu�’tan K�z�lay’a gökku�a�� bayra��n�n alt�nda yap�lacak yürüyü�e tüm homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT bireyler kat�l�yor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Yürüyoruz!

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Yürüyü�, Türkiye’nin dört bir yan�ndan gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT birey ve örgütlerce yap�lacak.

Kaos GL Derne�i, Yürüyü� için homofobi, transfobi ve nefret kar��tlar�na ça�r�da bulundu:

Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireyleri yarg�lamak ve a�a��lamakla bütün LGBT’leri bir yalan perdesinin ard�na hapseden, okullar�nda zorunlu heteroseksüelli�e tabi tutarak hayat� zehir eden, metropollerde katleden heteroseksist sistemin ikiyüzlü ahlâk�na kar�� yürüyoruz…

Bütün etnik, kültürel ve cinsel farkl�l�klar� yok ederek hepimizi birbirimize benzetmeye ve dolay�s�yla bizi öldürmeye çal��an heteroseksist sömürgeci sisteme kar�� mücadele için yürüyoruz…

Heteroseksist sistemin LGBT’lere yönelik ilan edilmemi� sava��na kar�� yürüyoruz…

Birlikte güçlenmek ve birlikte özgürle�mek için gelin hep beraber yürüyelim!

E�cinsellerin Kurtulu�u Heteroseksüelleri de Özgürle�tirecektir!

Gökku�a�� bayra��n�n alt�nda herkese yer var!

Kurtulu�’tan K�z�lay’a

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Yürüyü� için Kurtulu� Park� K�br�s Caddesi Kav�a���bulu�ma noktas� olarak belirlendi. Y�r�y�� Ziya G�kalp Caddesini takip ederek, Kolej ve Mithatpa�a hatt�nda, K�z�lay’da Sakarya Meydan�nda tamamlanacak. Sakarya Meydan�nda yap�lacak “Homofobi ve Transfobiye Son!” bas�n a��klamas� ile y�r�y�� ve 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma sona erecek.

Tarih: 20 May�s 2012, Pazar

Bulu�ma Yeri:�Kurtulu�, K�br�s Caddesi Kav�a��

Saat:�13:00

Bas�n Aç�klamas�:�Sakarya Meydan��