Ar�iv - 2012 - 03/05/2012

Homofobi ve Transfobi Kar��t� �renciler Bulu�uyor

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Ö�renciler 5 May�s’ta Ankara’da bir araya gelecek.

���nc� ��renci Bulu�mas�nda “Niye E�itim, Kime E�itim?”, “E�itilemeyenlerin Yolda�l���” ve “Karatahtan�n ��gali” ba�l�kl� oturumlar yap�lacak.

�lki 2010 y�l�nda düzenlenen “Homofobi ve Transfobi Kar��t� Ö�renci Bulu�mas�”n�n bu y�l ki konusu “Sosyalizasyona Kar�� Yolda�l�k”.

Tek tiple�tirmeye kar�� dayan��ma

Bir sosyalizasyon süreci olan e�itimde “yaramaz çocuklar” “okul bahçesini nas�l” i�gal eder? Ayr�mc�l�k ve kimlik meselesi ö�renci hareketinin ne kadar gündeminde? Homofobi ve Transfobiye kar�� ö�renci direni�i nas�l yay�lacak? “Hayat� savunmak” için bir aradal�k mümkün mü?

Bu sorular� tart��mak, mücadeleyi hep birlikte örmek için 5 May�s Cumartesi günü yap�lacak Homofobi ve Transfobi Kar��t� Ö�renci Bulu�mas�na tüm e�itim emekçisi, ö�renci ve ilgili herkes davetli.

5 MAYIS CUMARTES�

HOMOFOB� VE TRANSFOB� KAR�ITI Ö�RENC� BULU�MASI

Kaos GL E�itim Komisyonu

Saat: 10:00-17:00

Yer: Kaos Kültür Merkezi (KKM), GMK Bulvar�, No: 29/12, Demirtepe/K�z�lay

Birinci Oturum: “Niye E�itim, Kime E�itim?”

Saat: 13:00-14:30

Moderatör: Remzi Altunpolat, Kaos GL E�itim Komisyonu

“Bir sosyalizasyon süreci olan e�itimin amaçlad��� �ey nedir?”

�kinci Oturum: “E�itilemeyenlerin Yolda�l���”

Saat: 15:00-16:30

Moderatör: Zeynep Çiçek, AÜ SBF Kad�n ve Toplumsal Cinsiyet Çal��malar�

“E�itimin d��ar�da b�rakt�klar�, d��ar�da kalanlar�n kesi�im noktalar�”

���nc� Oturum: “Karatahtan�n ��gali”

Saat: 17:00-18:30

Moderatör: Semih Sapmaz, ODTÜ LGBTT Dayan��mas�

“Tebe�ire el koymak, karatahtay� i�gal etmek için birliktelik”

Etkinli�in facebook eventi:

https://www.facebook.com/events/164813663648081/?context=create

Daha fazla bilgi için:

http://www.kaosgldernegi.org/etkinlikdetay.php?id=7200

�lgili haber:

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Ba�l�yor

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11174