Ar�iv - 2012 - 27/04/2012

Homofobi Kar��tlar� Edirne’de Bulu�tu!

Trakya Üniversitesi ö�rencileri ve Kaos GL gönüllüleri, Toplum Gönüllüleri’nin ev sahipli�inde, Edirne’de, 26 Nisan’da bir araya geldi.

 

Tek oturumlu programda Kaos GL Derne�i’nden Evren Güvensoy ve Seçin Tuncel Kaos GL’yi tan�tan bir sunum yaparak “S�kça Sorulan Sorular”� yan�tlad�lar.

“Zenne Filmini ba�ar�l� Buluyor musunuz”, “Kaos GL 4+4+4 yasas�na tepki gösterdi mi?” “Bir ki�i 24 ya��nda biseksüel oldu�unu fark edebilir mi”, “Heteroseksüelin tan�m�n� tekrar yapar m�s�n�z”, “Tekrar toplanmay� ve bir araya gelmeyi nas�l sa�layabiliriz”, “Evlat edinilen çocuklar da ebeveyn yani anne-baba kavram� verilmeyecek, çocuk cinsel yöneliminde nas�l karar verecek”, “K�zlar birlikte gezip/tozup a�k�m, can�m tak�l�yorlar. Hatta Facebook’ta ili�ki durumu yap�yorlar. Bu normal ama 2 erkek yapt���nda gey oluyor. Neden?”, “E�cinsel do�ulur mu sonradan m� olunur?” etkinlikte sorulan sorular içerisindeydi.

Etkinli�e yakla��k 60 ki�i kat�ld�.