Ar�iv - 2012 - 8/11/2012

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar ��in �a�r�

Kaos GL Derne�i, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tlerine �a�r�da bulundu.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel etkinlikleri Kas�m 2012- Nisan 2013 tarihleri aras�nda ger�ekle�ecek.

Bu y�l 8. kez d�zenlenecek olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, �ubat, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 20 �ehirde homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bulu�acak.

8. Bulu�ma'ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!
Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor. Siz de kamp�s�n�zde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

�imdiye kadar Mersin, Adana, Trabzon, Ayd�n, Samsun, Eski�ehir, Kars, Mu�la, Kayseri, �stanbul, Edirne, Antalya, K�r�ehir, Van, �zmir, Diyarbak�r, �anakkale, Ni�de, Isparta'da etkinlikler yap�ld�. Bu �ehirlerle birlikte ev sahipli�i yapacak yeni �ehir ve kamp�slerde bulu�malar organize edilecek.

"Homofobi kimin meselesi?"
Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyet�ili�e, militarizme, milliyet�i�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini y�kseltmeye �al���yor. "Homofobi kimin meselesi?" sorusuna yan�t bulmak i�in yola ��kt�klar�n� belirten HKB Koordinasyonu �unlar� s�yledi:

"Kaos GL, homofobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor."

Homofobi Kar��t� Bulu�man�n yerel ayaklar� i�in Kaos GL'den Umut G�ner ile ileti�ime ge�ilebilir:
Tel: 0 312 230 0358
E-posta: umut@kaosgl.orgSSS
www.kaosgl.org
www.antihomofobi.org