Ar�iv - 2012 - 16/04/2012

Homofobi Kar��t� Mahalle Bulu�malar� - Yeni�ehir

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Mahalle Bulu�malar�n�n ilki Ye�il Ev'in ev sahipli�i ile 20 Nisan Cuma g�n� 18:00'de Yeni�ehir'de.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Mahallelerde Bulu�uyoruz

"E�cinsel gettolar de�il, kentin tamam�n� istiyoruz!" �iar�yla y�llard�r metropollerin belirli alanlar�na k�st�r�lmay� reddeden Kaos GL Derne�i, Homofobi ve Transfobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda mahalle bulu�malar� organize ediyoruz.

"Mahalle Bulu�malar�" ile homofobi ve transfobi kar��t� hareketin g�ndemi Ankara'n�n farkl� b�lgelerine ta��yaca��z.

Kaos GL, homofobi ve transfobi meselesi ile cinsiyet�ilik, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "Homofobi kimin meselesi?" sorusu sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi.

Farkl� ayr�mc�l�klar aras�nda ba�lant�lar kurmaya �al��an Kaos GL Derne�i olarak, s�z konusu ayr�mc�l�klara kar�� m�cadele pratikleri ve �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda yatay a�lar �rmeyi hedefliyoruz.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma boyunca, Ankara yerelinde �ankaya, Mamak, Ke�i�ren, Bat�kent, Sincan b�lgelerindeki demokratik kitle �rg�tleri ile ortakla�a sohbet ve at�lyeler d�zenleyece�iz.

Siz de kendi yerelinizde Kaos GL'yi konuk etmek. Birlikte tart���p, birlikte konu�mak isterseniz. bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail atabilirsiniz.