Ar�iv - 2012 - 24/11/2012

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Yerel Ayaklar� Kocaeli'den Ba�l�yor

Kaos GL Derne�i'nin bu sene 8.sini d�zenledi�i Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Yerel Ayaklar� Kocaeli'nde d�zenlenecek etkinliklerle ba�layacak.

27 Kas�m Sal� g�n� E�itim- Sen Kocaeli �ubesinde ger�ekle�ecek olan etkinlikte iki at�lye d�zenlenecek.

Kaos GL Derne�i E�itim ve Medya �zleme Koordinat�r� Se�in Tuncel'in sunum ve moderat�rl���nde ger�ekle�ecek ilk at�lyenin ba�l��� "Homofobi Kar��t� Medya Okurlu�u At�lyesi".Herkese a��k olan bu at�lyede Kaos GL Derne�i'nin 2007 y�l�ndan beri yapt��� medya takibinden ��kan sonu�lar ve g�ncel haberlerdeki ayr�mc� ideolojik yakla��mlar konu�ulacak.

Kaos GL Derne�i �rg�tlenme Koordinat�r� Evren E. �akmak'�n y�r�t�c� oldu�u ikinci at�lyede ise "Heteroseksizme Kar�� Yerel Aktivizm" konu�ulacak. Yerel aktivizmin g��lendirilmesini ve koordinasyonu sa�lamay� ama�layan bu at�lye kapal� ger�ekle�ecek.

 

Ayr�nt�l� bilgi ve �rg�tlenme toplant�s�na kat�l�m i�in kocaeli@kaosgldernegi.org adresine mail atabilirsiniz.

 

Program�n tamam� i�in: http://www.kaosgldernegi.org/etkinlikdetay.php?id=7246

 

Kaos GL Derne�i, ge�ti�imiz g�nlerde Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tlerine �a�r�da bulundu.

 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel etkinlikleri Kas�m 2012- Nisan 2013 tarihleri aras�nda ger�ekle�ecek.

 

Bu y�l 8. kez d�zenlenecek olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, �ubat, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 20 �ehirde homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bulu�acak.

 

8. Bulu�maya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor. Siz de kamp�s�n�zde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

 

�imdiye kadar Mersin, Adana, Trabzon, Ayd�n, Samsun, Eski�ehir, Kars, Mu�la, Kayseri, �stanbul, Edirne, Antalya, K�r�ehir, Van, �zmir, Diyarbak�r, �anakkale, Ni�de, Isparta'da etkinlikler yap�ld�. Bu �ehirlerle birlikte ev sahipli�i yapacak yeni �ehir ve kamp�slerde bulu�malar organize edilecek.

 

"Homofobi kimin meselesi?"

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyet�ili�e, militarizme, milliyet�i�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini y�kseltmeye �al���yor. "Homofobi kimin meselesi?" sorusuna yan�t bulmak i�in yola ��kt�klar�n� belirten HKB Koordinasyonu �unlar� s�yledi:

 

"Kaos GL, homofobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor."

 

Homofobi Kar��t� Bulu�man�n yerel ayaklar� i�in Kaos GL'den Umut G�ner ile umut@kaosgl.org adresinden ileti�ime ge�ilebilir

 

* Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Canada Fund for Local Initiatives taraf�ndan desteklenmektedir.