Ar�iv - 2012 - 16/01/2012

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Zenne'yle Ba�lad�

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n a��l��� Diyarbak�r'da Avrupa Sinemas�'nda Zenne filminin galas�yla yap�ld�. Zenne, Avrupa Sinemas�'nda, Kaos GL ve Diyarbak�r'daki yerel LGBT �rg�t� Heb�n'la ortakla�a ger�ekle�en �zel g�steride 150'ye yak�n izleyici ile bulu�tu.

"Zenne"nin Alt�n Portakal �d�ll� oyuncusu Erkan Avc�, memleketi Diyarbak�r'da 15 Ocak 2012, Pazar ak�am� sinemaseverlerle bulu�tu. Film �ncesi yapt��� k�sa konu�mas�nda: Diyarbak�rl� izleyicilere ��yle seslendi: "Bu topraklarda ya�am�� olan insanlar olarak '�teki' olman�n ne oldu�unu sizler �ok iyi biliyorsunuz. Bu filmdeki karakterleri de o a��dan izleyerek de�erlendirin. O zaman onlar�n dram�n� da siz anlayabileceksiniz. Sizi filmle ve vicdan�n�zla ba� ba�a b�rak�yorum".

Erkan Avc� film sonras�nda, seyircilerden gelen "Bu rol� oynamakta zorland�n�z m�? ��nk� Diyarbak�rl�s�n�z" sorusuna, "Ben kendisi oldu�u i�in s�rekli �z�r dilemek zorunda b�rak�lan bir toplumun par�as�y�m, y�llarca K�rt oldu�um i�in �z�r dilemek zorunda b�rak�ld�m. Film de kendisi oldu�u i�in �z�r dilemek zorunda b�rak�lan birinin hayat�n� anlat�yor. Ben bu rol� kabul etmeseydim ahlaks�zl�k yapm�� olurdum." diye yan�t verdi.

Sivil toplum �rg�t� temsilcilerinin davetli oldu�u etkinli�e KCK operasyonlar� nedeniyle kat�lamayan B�y�k�ehir Belediyesi Ba�kan� Osman Baydemir, dan��manlar� vas�tas�yla �z�rlerini iletti.

Film galas�n� izlemeye gelen Nur S�rer ise. "Y�llarca T�rkiye sinemas�nda e�cinsellik hep karikat�rize edildi, cinsel y�nelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle farkl� alanlarda sorun ya�ayan e�cinsel ve trans varolu� sinemada hep alay konusu oldu. Bu filmin ayn� zamanda T�rk sinemas�na bir yan�t oldu�unu d���n�yorum" dedi.

Filmin Diyarbak�r galas�na y�netmenler M.Caner Alper ve Mehmet Binay, ba�rol oyuncular� Kerem Can ve Giovanni Arvaneh ile yard�mc� yap�mc� �hsan G�ren de kat�ld�.

Yap�mc� �hsan G�ren Zenne filmini neden destekledi�i sorusuna, "Lise y�llar�mda, bir n�fus say�m�nda, ayn� g�n i�inde ya�ad���m iki ayr� olay�n, y�llar sonra vicdan�mda, sand���mdan daha derin bir yara b�rakm�� oldu�unu fark ettim. Suadiye'de olduk�a l�ks bir apartman�n �st katlar�ndan birisinin kap�s�n� �ald�m. Kap�y� bir bey a�t�. Kaba say�labilecek tonda konu�arak, e�ikten i�eri girmememi s�yledi. G�zel bir Pazar g�n�nde evde hapsedilmi� olmaktan dolay� �fkeliydi san�r�m. Ald���m�z k�sa e�itimde sokak kap�s�n�n hemen ard�na kadar i�eri girmemizin yasal hakk�m�z oldu�u anlat�lm��t�. Durumu anlatmaya �al���nca bana i�erledi ve kap�y� y�z�me kapad�. Zili �ald���mda da a�mayarak, i�eriden sald�rgan say�labilecek s�zler duydum. En yak�n karakola ve devriye polislere durumu bildirmek zorundayd�m ve sonras�nda bek�i e�li�inde eve d�nd�m. Beyan�na itibar etmeyerek n�fus c�zdan�n� talep ettim ve kayd�n� tamamlad�m. Daha sona eve hizmet�i oldu�unu sonradan ��rendi�im K�rt bir kad�n�n kimlik belgesini istedim. Ev sahibi, belki de bek�inin ayr�lm�� olmas�ndan cesaret alarak "onu saymaya gerek yok!" dedi.

Zengin muhitlerde oturan insanlardan �ekinmi�li�im vard�r ama bu kez tepem atm��t�. Hizmet�iyi insandan saymad���na h�kmetmi�tim. Di�lerimi g�sterip, say�m�m� tamamlad�m. Kap�y� vurdum ve ayr�ld�m. Ge�en y�llar i�inde g�vencesiz insan �al��t�rmaktan, K�rtlerin maruz kald��� ayr�mc�l��a kadar birka� olas�l�k tortuland� kafamda. Can�m�n �ok yand���n� �ok sonra ��renecektim.

��leden sonra say�m defterini teslim etti�imde, kendi mahallemde, bir �st soka��m�zdaki apartman�n, memur say�s� k�sa kald��� i�in say�lmad���n� s�ylediler. Bir defter ald�m ve apartmana gittim. Kap�c� dairesinin zilini �ald�m. Y�zlerini tan�d���m kar� koca kap�y� a�t�lar. Oturma odas�nda say�mlar�n� tamamlad�m. G�neydo�u'dan �imdi an�msayamad���m bir ile ba�l�yd� k�t�kleri. Belki Malatya, belki Bing�l, an�msayam�yorum.

Biti�ikteki mutfaktan ses geliyor, i�eride ���k yan�yordu. Buzlu cam�n ard�ndan da i�eride birinin oturdu�unu g�rebiliyordum. Say�m i�in i�erideki ki�i veya ki�ileri �a��rmalar�n� istedim. �kisi de kayg�l� g�zlerle bana bakt�lar. Hoyrat bir diren�leri yoktu ama kap�n�n ard�nda her kim varsa onu g�rmemezlikten gelmemi istiyorlard�. Ya�l� kadin ellerime sar�l�p bana gitmem i�in yalvar�yordu. Baba, �ok endi�eli ve neredeyse a�lamakl�yd�.

Kendilerine, bu g�revi yapmak zorunda oldu�umu son kez s�yledi�imde, her ikisinin de omuzlar�n�n ��kt���n� g�zlemledim. �ocuklar� geydi ve onlar bunu mahallede ya�ad�klar� y�llar boyunca saklayabilmi�lerdi. Bilinmesini de hi� istemiyorlard�.

�lk kez, tamamen fark�nda olarak ve bilerek, bir gey ile kar�� kar��ya oturmu�, hem de ona yurtta�l�k ve �zl�k i�lerinde memurluk yap�yordum. �tiraf edeyim kar���k bir duyguydu. Yine itiraf edeyim, ailesinin i�inde bulunduklar� ruh hali beni pozitif ayr�mc�l�k yapmaya da ikna etmi�ti. En sevecen say�m�m� yapm��t�m san�r�m. Hepsi ile el s�k��t�k. Ayr�l�rken, annesi ve babas� "s�z ver" g�zleriyle bak�yorlard�. Merak edecekleri hi� bir �ey olmad���n� s�yleyebildim sadece. Saklamak istediklerini ben de saklad�m.

Yine y�llar i�inde o say�m defterlerinin yoklama ka�aklar� ve asker ka�aklar�n� bulmakta kullan�ld���n� da ��rendim. Askerlikten muaf olmak i�in katland�klar� insanl�k d��� uygulamalar� �nce duydum, sonra okudum. Bu sistemin bir di�lisi oldu�umu ��rendim.

Daha sonra o �ocu�u g�n �����nda sokaklarda g�rd���mde �ok �a��rd�m. Onu say�mdan �nce de g�rm��t�m ama hayal meyald�. Sonralar� kar�� kald�r�mdan y�r�rken, belli belirsiz g�l�mser ve selam veridi ba��yla.

�tekile�tirilen insanlara bor�land�m, bor�land�r�ld�m. Bilerek, bilmeyerek, tek tiple�tirilmeye alet oldum. �nce kendimi ve ailemi de�i�tirmeye, sonra fikir d�zeyinde �evremdekileri ve belki de toplumun bir b�l�m�n� de�i�tirmeye, f�rsat olursa giri�ebilece�imi d���nd�m. Zenne g�zel bir manifestodur. Desteklemeye karar verdim."

Ayr�ca s�yle�iden sonra Heb�n LGBT Olu�umu aktivistleri mini bir kapan�� konu�mas� yaparak "Zenne'yi izlemeye gelen herkesi ayn� zamanda Heb�n LGBT olu�umunu desteklemesini bekliyoruz" dedi.