Ar�iv - 2012 - 28/11/2012

Homofobi Kar��t� Bulu�ma "Yolda� Kocaeli" ile Yola ��kt�!

8. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ilk dura�� Kocaeli idi. D�n yap�lan etkinlik E�itim-Sen Kocaeli �ubesi ev sahipli�inde Kaos GL Kocaeli il temsilcileri ve Kocaeli LGBT olu�umu taraf�ndan organize edildi.

 

Homofobi Kar��t� Medya Okurlu�u At�lyesi

Etkinli�in ilk oturumu Homofobi Kar��t� Medya Okurlu�u at�lyesi idi. Kaos GL E�itim ve Medya �zleme Koordinat�r� Se�in Tuncel konuya ili�kin bir sunum yapt�. Sunumda haber �rnekleri �zerinden medyan�n dili, kli�eleri ve bu dilin alt�nda ki ideolojik altyap� aktar�ld�.

 

Heteroseksizme Kar�� Yerel Aktivizm

�kinci oturum da ise Heteroseksizme Kar�� Yerel Aktivizm toplant�s� ger�ekle�tirildi. Yerel aktivizm pratikleri, �nemi ve metotlar�n�n konu�uldu�u bu toplant�y� Kaos GL Derne�i �rg�tlenme Koordinat�r� Evren E. �akmak y�r�tt�.
Etkinlik Kocaeli'de yap�labilecek �al��malar�n konu�ulmas� ile son buldu.  

 

Siz de Kocaeli �rg�tlenmesi ile ileti�ime ge�mek ve bilgi almak istiyorsan�z Kocaeli@kaosgldernegi.org adresine mail atabilirsiniz.

 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Nedir?

Kaaos GL Derne�i,  ge�ti�imiz g�nlerde Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tlerine �a�r�da bulundu.

 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel etkinlikleri Kas�m 2012- Nisan 2013 tarihleri aras�nda ger�ekle�ecek.

Bu y�l 8. kez d�zenlenecek olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, �ubat, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 20 �ehirde homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bulu�acak.

 

8. Bulu�ma'ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor. Siz de kamp�s�n�zde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

 

�imdiye kadar Mersin, Adana, Trabzon, Ayd�n, Samsun, Eski�ehir, Kars, Mu�la, Kayseri, �stanbul, Edirne, Antalya, K�r�ehir, Van, �zmir, Diyarbak�r, �anakkale, Ni�de, Isparta'da etkinlikler yap�ld�. Bu �ehirlerle birlikte ev sahipli�i yapacak yeni �ehir ve kamp�slerde bulu�malar organize edilecek.

 

"Homofobi kimin meselesi?"

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyet�ili�e, militarizme, milliyet�i�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini y�kseltmeye �al���yor. "Homofobi kimin meselesi?" sorusuna yan�t bulmak i�in yola ��kt�klar�n� belirten HKB Koordinasyonu �unlar� s�yledi:

 

"Kaos GL, homofobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor."

 

Siz de Homofobi Kar��t� Bulu�may� yerelinize getirmek isterseniz umut@kaosgl.org adresinden Kaos GL ile ileti�ime ge�ebilirsiniz. 

 

* Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Canada Fund for Local Initiatives taraf�ndan desteklenmektedir.