Ar�iv - 2012 - 08/05/2012

"Homofobi Bir Tür Edebiyat Günah�"

Kaos GL Derne�i�taraf�ndan d�zenlenen�Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri i�inde ���nc� kez d�zenlenen�"Sakals�z Bir O�lan�n Tragedyas�: Arkada� Z. Özger Homofobi Kar��t� Bulu�ma" �airin okudu�u okul olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) düzenlendi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö�rencileri Dayan��ma Derne�i’nin de (SBF <D>DER) destek verdi�i bulu�ma etkinlikleri çerçevesinde SBF Konferans salonunda dün saat 15.30’da �airF�rat Demir�ile �evirmen�K�vanç Tanr�yar���rencilerle bir s�yle�i ger�ekle�tirdi.�

"Toplumsal Bir Örgütlenme Olarak �kiyüzlülük" konulu söyle�ide F�rat Demir, Türk edebiyat�nda daha çok heteroseksüel akl�n egemen oldu�unu söyledi.

"Türk edebiyat�nda, �iirinde kat� bir heteroseksizm hâkim. �yi �airlerin hepsi kad�nlara dair yazd�klar�yla ili�kilendiriliyor. Örne�in; Cemal Süreya için "Rak� masas�nda kad�nlar� çok güzel tan�mlard�" deniliyor. Bu bak�� aç�s� da �iirin alan�n� daralt�yor."

Demir: Baz� �eylerden feragat edebilmeliyiz

Türkiye’de insanlar�n kendilerine "Kendin misin? Yoksa kendine misin?" sorusunu yöneltmesi gerekti�ini söyleyen Demir "Benim önemsedi�im �ey kendinden ne kadar feragat edebildi�indir" diye konu�tu.

"Homofobiyi yenmen için beraberinde sana tan�nan baz� rahatl�klardan feragat etmen de gerekir. Çünkü sen homofobiyi yendikçe, insanlar sana yüklenecektir. Bu yüzden baz� �eylerden feragat edilemiyor."

Homofobinin bir tür edebiyat günah� oldu�unu dile getiren kitaplar�n pek fazla olmad���n� belirten Demir, "Dünyada bu tür edebiyat kitaplar� var. Fakat Türkiye’de az. Murathan MunganBilge KarasuKüçük �skender�gibi yazarlar var bu meseleye dair yazan" dedi.

"Arkada� Z. Özger, kitab�na ’Sakals�z Bir O�lan�n Tragedyas�’ ismini konmas�n� vasiyet etmi�ti. Ancak bu isim konmad�, kitaba ’Sevdad�r’ ismi verildi" diyen Demir, �airin kitab�na verilmesini istedi�i isimden dahi rahats�zl�k duyuldu�unu ifade etti.

Tanr�yar: Gürp�nar’da homoerotizm

"Anlat�y� Dolaptan Ç�karmak" konulu söyle�ide ise K�vanç Tanr�yar, erken dönem Türk edebiyat� yazarlar�ndan Hüseyin Rahmi Gürp�nar’�n eserlerinde inceledi�i homoerotizm konusu üzerinde durdu.   

Gürp�nar’�n "Ben Deli Miyim?", "�ffet", "Dirilen �skelet" gibi eserlerini inceledi�ini ifade eden Tanr�yar "Bu romanlarda homoerotizmi inceledim. Homoerotizmin en geni� anlam�yla ele alarak namus kavram�n�n nas�l tabu ve libidinal e�ik görevi gördü�ü üzerinde durdum" diye konu�tu.

Arkada� Z. Özger Kimdir?

Arkada� Zekâi Özger, 1948 y�l�nda Bursa’da do�du. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Bas�n Yay�n Yüksek Okulu’nda okudu. 

TRT Ankara TV’de çal��t�, dönemin ö�renci hareketi içinde yer ald�. SBF’nin polislerce bas�ld��� bir gün ba��na a��r darbeler yedi. 5 May�s 1973’de sokakta ölü bulundu. Beyin kanamas�ndan öldü�ü belirlendi.

Arkada�lar� ölümünü o olayda ba��na yedi�i a��r darbelere ba�lad�lar. Dergi ve gazetelerde yay�nlanan �iirleri "�iirler" adl� bir kitapta topland�. Daha sonra ayn� kitap Sevdad�r ad�yla May�s yay�nlar�nca Mart 1988’de yay�nland�.

�iir yazd��� y�llardaki üniversite ortam�n�n da etkisiyle ölüm konusunu s�k s�k i�ledi. K�sa ya�am�na s��d�rd��� az say�da �iirinde genellikle cinselli�i i�ledi. Az�msanmayacak say�da �iirinde ölüm temas� veya de�inmeleri yer ald�. (Serhat Korkmaz/bianet)

Foto�raflar: Bar�� Sulu/KaosGL.Org