Ar�iv - 2012 - 19/05/2012

HKB’nin Son Gününde S�n�rlara Kar�� Forum

Kaos GL Derne�i’nin bu y�l yedincisini düzenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) bugün (19 May�s Cumartesi) S�n�rlara Kar�� Forum ile tamamlan�yor.

Norveç, Rusya, Almanya ve Macaristan’dan siyasetçi, akademisyen ve aktivistlerin de kat�laca�� “S�n�rlara Kar�� Forum”, Best Otel’de saat 12:00’de ba�layacak.

Herkesin kat�l�m�na aç�k etkinliklerde �rkç�l�k, homofobi ve muhafazakârl���n ele al�nacak ve simültane çeviri yap�lacak.

19 MAYIS CUMARTES�

Hotel Best, Atatürk Bulvar�, No: 195, Kavakl�dere

SINIRLARA KAR�I FORUM

“Milliyetçili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin Üstünü Örter?”

Saat: 12:00 – 13:30

Birinci Oturum: Avrupa’da Gülleri Solduran Irkç�l���n Seyri

Moderatör: Hakan Ataman, �nsan Haklar� Savunucusu, Helsinki Yurtta�lar Derne�i üyesi

Sebahat Tuncel, TBMM Üyesi, BDP �stanbul Milletvekili & HDK E�sözcüsü

Anette Trettebergstuen, ��çi Partisi, Norveç

Milan Rozsa, Hungarian LGBT Allaince, Macaristan

Polina Korchagina, VIKHOD (Coming Out), Rusya

Zita Gurmai, (Video Sunum) AP Parlamenteri & PES Women Ba�kan�, Macaristan

Saat: 14:00 – 15:30

�kinci Oturum:Homofobi ve Irkç�l�k

Moderatör: Remzi Altunpolat, Kaos GL Derne�i

Prof. Dr. Castro Varela – Alice Salomon Hochschule Berlin, Almanya

Prof. Dr. Nikita Dhawan - Professor of Political Science for Postcolonial/Gender, Goethe University Frankfurt, Almanya

Saat: 16:00 – 17:30

���nc� Oturum: “Herkes Benim Vatanda��m Ama Heteroseks�el Olmak Ko�uluyla!”

Moderatör: Gülbanu Altunok, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Aylin Nazl�aka, TBMM Üyesi, CHP Ankara Milletvekili

Prof. Dr. Simten Co�ar, Ba�kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas� �li�kiler

Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Psikiyatr, Gazi Üniversitesi T�p Fakültesi

Fatih Ya�l�, Abant �zzet Baysal Üniversitesi ��BF Kamu Yönetimi