Ar�iv - 2012 - 05/04/2012

HKB'den Medya-�leti�im Forumu

Ankara'da, 18 May�s Cuma g�n� yap�lacak "Medya-�leti�im Forumu"nda, "Medyan�n de�i�en-d�n��en �ehresinden cinsiyet�i-ayr�mc� s�ylemlere dair manzaralar" ele al�nacak.

1 May�s'tan 17 May�s'a �iar�yla d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yedincisinde bir g�nl�k "Medya-�leti�im Forumu" yap�lacak.

Ankara'da, 18 May�s Cuma g�n� yap�lacak "Medya-�leti�im Forumu"nda, "Medyan�n de�i�en-d�n��en �ehresinden cinsiyet�i-ayr�mc� s�ylemlere dair manzaralar" ele al�nacak.

Kaos GL Dan��ma Kurulu Medya-�leti�im �al��ma Grubu'ndan G�ls�m Depeli ile Emek �ayl�, Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda yap�lacak "Medya-�leti�im Forumu" i�in �a�r�da bulundular.

"Muhafazak�rla�an hassasiyetlerin en somut mecras�"

"Manzaray� Nas�l G�r�yor ve Yorumluyoruz?" sorusuna cevap arayan Depeli ve �ayl�, medyan�n de�i�en-d�n��en �ehresinden cinsiyet�i-ayr�mc� s�ylemlere dair manzarada "muhafazak�rla�an hassasiyetler"e dikkat �ektiler.

"Medya her ge�en g�n daha bir "sosyal"le�iyor. �zellikle internet medyas� alternatif haber kayna�� ve payla��m a�lar� ile bizler i�in ��phesiz �ok �nemli. �yle ki, mahkemelerden yollanan tweetler'le art�k yarg� s�re�lerini dahi i�eriden bir g�zle izliyoruz, aktar�yoruz. �te yandan, cezaevlerinde istihdam edilen gazeteci say�s�n�n 100'� ge�ti�i, k��e yazarlar�n�n k��eye s�k��m�� hissettirilmek istendi�i i�inde bulundu�umuz �u g�nlerde medya bask�n�n, oto sans�r�n, muhafazak�rla�an hassasiyetlerin en somut mecras� oluyor. Kutsal-manevi de�erlere hakaret iddias�yla internet mecras�ndaki yazarlar hakk�nda su� duyurular� haberleri pe� pe�e geliyor."

"Medyan�n ahlak� kimin ahlak�?"

Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi ��retim �yeleri G�ls�m Depeli ile Emek �ayl�, televizyon dizilerini, "duygusal �iddetin ve aile merkezli a��rla�t�r�lm�� ahlaki kodlar�n sorumlu ta��y�c�s�" olarak de�erlendirdiler.

"Dola��ma soktuklar� travmatik hik�yeler bol bol g�zya�� �retiyor; ama hangi kolektiflik kurgusunun g�zya�lar� bunlar? Pek �ok kimlik grubu bu hik�yenin hi�bir yerinde yok: ne anlat�lanlar i�inde, ne de a�layanlar i�inde bulabilirsiniz onlar�. Gazetelerde nefret su�lar�, kad�nlar� hedef alan cinayetler yine m�nferit, yine ���nc� sayfalardan duyulmay� bekliyorlar."

Forum ba�l�klar� neler?

Kaos GL Dan��ma Kurulu Medya-�leti�im �al��ma Grubu'ndan G�ls�m Depeli ile Emek �ayl�, Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenecek "Medya-�leti�im Forumu"nda ele al�nacak ba�l�klar� ��yle s�ralad�lar.

"Medyan�n sahiplik ve g�� yap�lar� �zerine yeni ve g�ncel neler s�ylenebilir? Medyadaki d�n���mlerin bizimle alakas� nedir? Medya neleri aktar�r, neleri aktarmaz? Kimin haberini kime nas�l iletir? �rne�in, az�nl�klar, m�lks�zler, heteroseks�el olmayanlar, kad�nlar medyan�n �amar o�lan� m�d�rlar? Ayr�mc� ve homofobik s�ylemler yayg�n medyan�n etik sorumlulu�undan nas�l olur da kurtulur?"

Forumun hareket noktalar�

Genel muhafazak�rla�ma resmi alt�nda, medyan�n hem olanaklar hem de k�s�tl�l�klar boyutuyla enine boyuna tart���lmas� gerekti�ini vurgulayan Depeli ile �ayl�, "Medya-�leti�im Forumu"ndaki hareket noktalar�n� ise ��yle s�ralad�lar:

Yayg�n medya ile temas�m�z� ve mesafemizi dikkatli d�zenleyebilmek.

Medya'n�n zorunlu heteroseks�ellik dayatmas�n�n ba�ta aile olmak �zere b�t�n ayr�mc�l�k formlar�n�n s�ylemsel kaynaklar�n� d�kmek.

Medyadaki homofobik temsil bi�imlerini ve medyadaki 'temsili' e�cinselin hangi e�cinsel oldu�unu, analiz ve if�a etmek.

Kendi s�z�m�z� s�ylemenin, kendi haberlerimizi yapman�n ve yayg�nla�t�rman�n olanaklar�n� geni�letebilmek.

 

 

�lgili haber:
1 May�s'tan 17 May�s'a Homofobi Kar��t� Bulu�ma

 

Bulu�ma i�in kiminle ileti�ime ge�ebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin �ztop & Ali Erol
Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin �ztop nevin@kaosgl.org