Ar�iv - 2012 - 16/05/2012

HKB’de S�n�r Politikalar�n�n Göçmenlere Etkileri Tart���ld�

Yedinci Uluslararas� Homofobi Kar��t� (HKB) Bulu�ma kapsam�nda yer alan “S���nmac�lar �çin S�n�rlara Kar�� Forum” 11 May�s Cuma günü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesinde gerçekle�tirildi.

SBF �nsan Haklar� Merkezi’nden Doç. Dr. Kerem Alt�parmak’�n modere etti�i forumun ilk oturumuna Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Ne�e Özgen, ikinci oturumuna Göçmen Dayan��ma A��’ndan Ufuk Ah�ska, Hacettepe Üniversitesi ��BF Sosyal Hizmet Bölümü’nden Doç. Dr. Sema Buz ve Mülteci-Der’den P�r�l Erçoban konu�mac� olarak kat�ld�.

�kinci oturumda Hacettepe Üniversitesi ��BF Sosyal Hizmet Bölümü’nden Doç. Dr. Sema Buz, “S�n�r Politikalar�n�n Göçmen ve S���nmac�lar�n Günlük Hayatlar�na Etkileri” üzerine konu�tu.

Türkiye’de bulunan s�n�r politikalar�n�n ayr��t�r�c� ve izole edici bir yap�ya sahip oldu�unu belirten Buz” S�n�r politikalar�ndaki yasal süreçlerin s�n�r� geçmeyi engelleme, sosyal refah sisteminden yararlanmama ve gelen mültecileri geri yollama üzerinden devam etti�ini” söyledi. Sema Buz kad�n mültecilerin sorunun ayr�ca ele al�nmas� gereken bir konu oldu�unu belirterek, “Hem kad�n hem de mülteci olman�n daha da a��r sorunlarla kar��la�maya neden oldu�unu görmekteyiz” dedi.

Göçmen Dayan��ma A��’ndan Ufuk Ah�ska “S�n�rs�z Ulussuz Sürgünsüz Özgür Bir Dünya, Göçmenleri Çevreleyen Ulusal S�n�rlar, Alternatif Mekânlar-Göçmenlerle Dayan��ma Mutfa�� Deneyimi”ni anlatt�. Türkiye’de resmi olarak 23-24 bin mültecinin varoldu�unu, mültecilerin geli� sebepleri ne olursa olsun ya�ad�klar� problemlerin genelde benzer sorunlar oldu�unu belirtti.

Mülteci-Der’den P�r�l Erçoban, “Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanunu Göçmenlerin Sorunlar�n�n Ne Kadar�na Çözüm Olacak? sunumunu gerçekle�tirdi. Mültecilerle ilgili haz�rlanan yeni yasan�n var olan mülteci sorunlar�n�n tümüne cevap olamayaca��n� ancak yasan�n uygulamas�nda belli bir standart getirece�ini umduklar�n� belirtti.