Ar�iv - 2012 - 18/05/2012

HKB’de Bugün: Medya-�leti�im Forumu

Ankara’da, bugün yap�lacak “Medya-�leti�im Forumu”nda, “Medyan�n de�i�en-dönü�en çehresinden cinsiyetçi-ayr�mc� söylemlere dair manzaralar” ele al�nacak.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n bugün ve yar�nki son iki günün program� Best Otel’de (Atatürk Bulvar�, No: 195, Kavakl�dere) herkese aç�k yap�lacak.

Kaos GL Derne�inin bu y�l yedincisini düzenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’da (HKB) bugün (18 May�s Cuma) yap�lacak “Medya-�leti�im Forumu”nda, “Medyan�n de�i�en-dönü�en çehresinden cinsiyetçi-ayr�mc� söylemlere dair manzaralar” ele al�nacak.

Kaos GL Dan��ma Kurulu Medya-�leti�im Çal��ma Grubu’ndan Gülsüm Depeli�ile�Emek Çayl�, Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda düzenlenecek “Medya-�leti�im Forumu”nda ele al�nacak ba�l�klar� �öyle s�ralad�lar.

“Medyan�n sahiplik ve güç yap�lar� üzerine yeni ve güncel neler söylenebilir? Medyadaki dönü�ümlerin bizimle alakas� nedir? Medya neleri aktar�r, neleri aktarmaz? Kimin haberini kime nas�l iletir? Örne�in, az�nl�klar, mülksüzler, heteroseksüel olmayanlar, kad�nlar medyan�n �amar o�lan� m�d�rlar? Ayr�mc� ve homofobik söylemler yayg�n medyan�n etik sorumlulu�undan nas�l olur da kurtulur?”

Forumun hareket noktalar�

Genel muhafazakârla�ma resmi alt�nda, medyan�n hem olanaklar hem de k�s�tl�l�klar�boyutuyla enine boyuna tart���lmas� gerekti�ini vurgulayan Depeli ile �ayl�, “Medya-�leti�im Forumu”ndaki hareket noktalar�n� ise ��yle belirttiler:

Yayg�n medya ile temas�m�z� ve mesafemizi dikkatli düzenleyebilmek…

Medya’n�n zorunlu heteroseksüellik dayatmas�n�n ba�ta aile olmak üzere bütün ayr�mc�l�k formlar�n�n söylemsel kaynaklar�n� dökmek…

Medyadaki homofobik temsil biçimlerini ve medyadaki ‘temsili’ e�cinselin hangi e�cinsel oldu�unu, analiz ve if�a etmek…

Kendi sözümüzü söylemenin, kendi haberlerimizi yapman�n ve yayg�nla�t�rman�n olanaklar�n� geni�letebilmek…

18 MAYIS CUMA

MEDYA – �LET���M FORUMU

Hotel Best, Atatürk Bulvar�, No: 195, Kavakl�dere

Birinci Oturum

Saat: 13:00 – 14:30

Ayr�mc�l��a, Nefrete, A�a��lanmaya ve Damgalanmaya Kar�� LGBT’ler Hangi Araçlar� Kullanabilirler?

Moderatör: �rfan Aktan, Express Dergisi

Prof. Dr. Melek Göregenli, Kaos GL Dan��ma Kurulu Ba�kan�

Avukat Oya Ayd�n, Kaos GL Derne�i Avukat�

Prof. Dr. Mutlu Binark, Ba�kent Üniversitesi �leti�im Fakültesi

Tu�rul Çomu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kad�n Çal��malar�

“Sosyal Medyada Nefret Söylemi”

�kinci Oturum

Saat: 15:00 – 16:30

Az�nl�klar, Mülksüzler ve Heteroseksüel Olmayanlar Medyan�n �amar O�lan� m�d�rlar?

Moderatör: Doç. Dr. Hülya U�ur Tanr�över, Galatasaray Üniversitesi, GSÜ – MED�AR (Medya Çal��malar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi müdiresi) & MED�AZ üyesi

“Medyada cinsiyetçi söylemin dünü, bugünü…”

Emek Çayl�, Hacettepe Üniversitesi �leti�im Fakültesi Ö�retim Üyesi

“Popülizmin Muhafaza ve Müdafaa Etti�i Medyan�n Ho�görülenleri”

Selda Tuncer, ODTÜ Sosyoloji Ara�t�rma Görevlisi

“Marjinallikle S�radanl�k Ekseninde Televizyon Dizilerinin Tabu Konular�”

Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi �leti�im Fakültesi Ö�retim Üyesi

“Anayasa Tart��malar� ve LGBT Hareketler: Medyada Haber Olmak”

���nc� Oturum

Saat: 17:00 – 18:30

Yeni Medyan�n Olanaklar� ile K�s�tl�l�klar� ve K�s�tlamalar� Aras�nda Nas�l Gökku�a�� Patikalar� Açabiliriz?

Moderatör: Gülseren Adakl�,Ankara Üniversitesi, �leti�im Fakültesi Ö�retim Üyesi

“Sosyal Medya Tart��malar�nda Özerklik Sorunu”

Dr. O�uzhan Ta�, Ankara Üniversitesi �leti�im Fakültesi

“Sosyal Medyada ’Sosyal’ Olan Ne?”

�dil Engindeniz �ahan, Galatasaray Üniversitesi, �leti�im Fakültesi Ara�t�rma Görevlisi

“1994’ten Günümüze Bir Derginin Dönü�ümü / Dönü�türdükleri”

Burcu �im�ek, Hacettepe Üniversitesi �leti�im Fakültesi Ö�retim Üyesi

“Ayr�mc�l��a Kar�� Bir Yeni Medya Olana�� Olarak Dijital Hikâyeler”