Ar�iv - 2012 - 16/05/2012

HKB’de Bugün: Kentsel Forum

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma program� bugün (16 May�s, Çar�amba) “Kentsel Forum” ile devam ediyor.

Herkesin kat�l�m�na aç�k olan Forum,TMMOB Mimarlar Odas� Ankara �ubesi’nin Konur Sokak’taki merkezinde saat 18:00’de ba�layacak.

Eski�ehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarl�k Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Levent �entürk, “Kentsel Forum”da "Ortodoks Kent, Heterodoks Kent" ba�l���yla bir sunum yapacak.

“Egemen eril ahlak�n kenti düzenlemek için kulland��� araçlar�n hepimizin malumu”�oldu�unu belirten �ent�rk, yapaca�� sunumda �u sorular� tart��acak:

“Peki ya kentte heterodoksi��zerine yeterince tart��ma var m�? Bu sunumda, bu noktadan hareketle bir tart��ma geli�tirmeye �al��aca��m. Kentsel heterodoksinin �nemli bir aya��n� LGBT hareketi olu�turuyor. Egemen mimarl���n tekcinsiyetlili�i nas�l k�r�labilir?”

16 MAYIS ÇAR�AMBA

KENTSEL FORUM

“E�cinsel Gettolar De�il Kentin Tamam�n� �stiyoruz!”

Kentsel Mekânlar�n Kurulumunda Heteroseksist Politikalar ve Uygulamalar

Saat: 18:00 – 19:30

Yer:�TMMOB Mimarlar Odas� Ankara �ubesi Konur Sokak, No: 4 (Be�inci Kat), K�z�lay

Yrd. Doç. Dr. Levent �entürk, Eski�ehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarl�k Bölümü

Dr. Ayça Kurto�lu

Mücella Yap�c�, TMMOB Mimarlar Odas�

Bulu�ma için kiminle ileti�ime geçebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara

Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org

antihomofobi.org

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� mücadele yürüten Kaos GL, her y�l 17 May�s�Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’y� homofobi ve transfobiye kar�� 7 y�ld�r �rg�tl�yor.

�lgili haber:

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Program�

http://antihomofobi.org/arsiv/2012_7_homofobi_karsiti_bulusma_basliyor.htm