Ar�iv - 2012 - 11/05/2012

Feminizm Yaln�zca Kad�nlar ��in De�ildir!

Feminist hareketin turnusol k���d�n�n LGBT oldu�unu belirten Kaos GL Dan��ma Kurulu �yesi Prof. Dr. Simten Co�ar, k�st�r�lm��l��a kar�� feminist ve LGBT hareketlerinin ortak siyaset geli�tirmesi gerekti�ini s�yledi.

Uluslararas� Feminist Forum hafta sonu Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s� Ahmet Taner K��lal� Sanat Evi'nde ger�ekle�ti.

Forum'a LGBT �rg�tlerinin yan� s�ra Ankara'n�n ile birlikte Trabzon, Van, Diyarbak�r, �zmir ve �stanbul'dan kad�n �rg�tleri temsilcileri kat�ld�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda Kaos GL'nin 2006'dan beri d�zenledi�i feminist forumlar bu y�l ilk kez uluslararas� bir nitelik kazand�. Fransa, L�bnan ve �sve�'ten gelen konu�mac�lar kendi yerellerindeki �al��malar�n� anlatt�lar.

Feminizm Yaln�zca Kad�nlar ��in De�ildir

Forum Do�. Dr. Bet�l Yarar ve Prof. Dr. Simten Co�ar'�n a��l�� konu�malar�yla ba�lad�. Yarar, feminizmin Bat�'da 1990'larda ya�ad��� paradigma kaymas�n�n T�rkiye'de ya�anmad���na ve dolay�s�yla "kad�n" kategorisinin beden �zerinden �ekillenen bir kavram olarak s�reklili�ini korudu�una dikkat �ekti. Co�ar ise feminist hareketin LGBT hareketi ile ili�kisini turnosol k���d� olarak de�erlendirdi�ini belirterek kimlikler �zerinden k�st�r�lm��l��a kar�� hak temelli siyaseti �nerdi.

M�sl�man E�cinseller Vard�r!

�lk oturumda Fransa'da E�cinsel M�sl�manlar Derne�i olan Homos Musulmans de France'�n (HM2F) kurucusu ve s�zc�s� olan Ludovic Zahed Fransa �zelinde �slamofobi ve homofobiye kar�� �al��malar�n� anlatt�. Fransa'daki politik de�i�imin g��menlere ve M�sl�manlara y�nelik tav�rlar�na kar�� sek�lerizm vurgusu yapt�klar�n� anlatan Zahed, "karar alma s�re�lerinde yer almayan, k��ede duran, dinine ve k�lt�rel ge�mi�ine uzak duran Araplar istiyorlar" dedi.

Arap D�nyas�nda LGBT Olmak

Bir sonraki oturumda L�bnan'dan gelen Filistinli Samar Habib �zellikle Afrika �zerinden Arap d�nyas�ndaki LGBT'lerin �rg�tlenme �abalar�ndan bahsetti. Fas, Cezayir ve Tunus'taki hareketlerin t�m k�st�r�lm��l�klar�na ra�men cesur y�reklilikle neler yapabildi�ini anlatan Habib, Cezayir'de 21 ya��ndaki bir kad�n�n ba�latt��� LGBT Cezayir internet forumu �zerinden bireysel �abalar�n �nemini vurgulad�. Habib, Arap Bahar�'na giden yolda LGBT'lerin �nemli katk�lar�n� oldu�unu ekledi.

�sve�'te Kimlik Politikalar�n�n D�n���m�

���nc� oturumda �sve�'ten kat�lan gazeteci-yazar Anna Maria Sorberg, �sve�'te son 10 y�lda kimlik politikalar�n�n geldi�i noktay� anlatt�. 10 y�l �nceki sol parti iktidar�n�n ard�ndan �sve�'te �imdi daha muhafazak�r ve neo-liberal bir hava oldu�undan bahseden Sorberg, �zellikle HIV+ ki�iler �zerinden ilerleyen medyadaki damgalamaya kar�� yapt��� �al��malardan ve g��men politikalar�ndan s�z etti.

T�rkiye Trans-Feminizmin Neresinde?

Cumartesi g�n�n�n son oturumunda Pembe Hayat Derne�i'nden Buse K�l��kaya ve El�in Kurbano�lu trans-feminizm konulu bir at�lye ger�ekle�tirdiler. Kendini daha �nceden feminist olarak nitelendiren pek �ok trans�n art�k bundan ka��nd��� ger�e�inin nedenlerini sorgulayarak ba�layan at�lye 8 Mart y�r�y��leri �zerinden hararetli bir tart��mayla devam etti. Kad�n-kad�na bulu�malar �zerinden "kimin kad�n oldu�una kim karar verecek?" tart��mas� translar�n var olan cinsiyet rollerini yeniden �retti�i, feministlerin kendi sorunlar�na a��r� odaklanmaktan ba�ka kimseyi g�remedi�i ve translar�n sorunlar�n�n g�rmezden gelinerek �nemsizle�tirildi�i yorumlar�yla ilerledi.

Uluslar aras� Feminist Forum'un ikinci g�n� "Yolda� Forum" ile ba�lad�. Birlikte g��lenmek ve birlikte �zg�rle�mek i�in feministler ve LGBT'ler birlikte tart��t�. Ard�ndan "Lezbiyen At�lye" ve "Erkeklik At�lyesi" ile program sona erdi.

Kaos GL, Uluslararas� Feminist Forum'un sunum ve tart��malar�n� daha sonra bir kitapta toplayacak.