Ar�iv - 2012 - 10/03/2012

Feminist Forum'dan �� At�lye

"Trans-Feminist", "Lezbiyen" ve "Erkeklik", hafta sonu (10-11 Mart) Ankara'da, Cebeci Kamp�s�nde ba�layacak Uluslararas� Feminist Forum "at�lye"lerinin ba�l�klar�.

Kaos GL'nin koordine etti�i Uluslararas� Feminist Forum'da ger�ekle�ecek �� at�lye, di�er t�m etkinlikler gibi herkesin kat�l�m�na a��k olacak.

Pembe Hayat Derne�i'nden Buse K�l��kaya'n�n modere edece�i "Trans-Feminist At�lye", Forum'un ilk g�n�n son etkinli�i olarak 17:00-18:30 saatleri aras�nda ger�ekle�ecek.

Feminist Forum'un ikinci g�n�, 14:00-15:30 saatlerinde yap�lacak "Lezbiyen At�lye"yi ise Kaos GL Derne�i'nden Zehra Tosun modere edecek.

Uluslararas� Feminist Forum'un ikinci g�n� son etkinli�i "Erkeklik At�lyesi" 16:00-17:30 saatleri aras�nda ger�ekle�ecek. At�lyeyi Kaos GL Derne�i'nden Remzi Altunpolat modere edecek.

Uluslararas� Feminist Forum'un t�m etkinlikleri, 10-11 MART 2012, CUMARTES�-PAZAR Tarihlerinde, Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�, Ahmet Taner K��lal� Sanat Evi'nde ger�ekle�ecek. �cretsiz ve herkesin kat�l�m�na a��k olacak etkinliklerin ilk g�n�nde sim�ltane �eviri yap�lacak.

10 MART 2012, CUMARTES�

TRANS-FEM�N�ST AT�LYE - Saat: 17:00-18:30
Moderat�r: Buse K�l��kaya, Pembe Hayat Derne�i

Feminizmler trans varolu�a nas�l bak�yor? Trans feminizm m�mk�n m�? Feminizm mi queer yolda�l��� m�? Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet tart��malar�nda s�ra trans bireylere gelince toplumsal cinsiyetin kurgusal oldu�unu unutabiliyor muyuz? Kad�n dayan��mas�, heteroseks�el, orta s�n�f, �niversiteli, beyaz, t�rk, biyolojik k�z karde�lik mi? Yolda�l�kla hayatlar�m�z� nas�l �o�altabiliriz?

11 MART 2012, PAZAR

LEZB�YEN AT�LYE - Saat: 14:00-15:30
Moderat�r: Zehra Tosun, Kaos GL Derne�i

Toplumsal cinsiyet meselesini sadece kad�n-erkek ili�kisi �zerinden de�il, ayn� zamanda cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i �zerinden de de�erlendirmemiz nas�l m�mk�n? E�cinsel ve biseks�el kad�n deneyimleri hangi patikalar� a��yor? ��kmaz sokaklar�m�z nerde nas�l kar��m�za ��k�yor? LGBT hareketin g�ndeminde e�cinsel ve biseks�el kad�nlar�n sorunlar� neden g�r�nmezli�e mahk�m ediliyor? Feminist hareketin g�ndeminin neresinde e�cinsel ve biseks�el kad�nlar? E�cinsel ve biseks�el kad�n olma hali bilinir ama ad� m� konulamaz? Ad� konuldu�unda ne olur? Yoksa biz miyiz "kad�n kad�na a�k"� de�ersizle�tiren? Cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���n�n �tesinde, bir sistem sorunu olarak sorunlar�m�z� nas�l tarifliyoruz? Her daim "olmad���n bir �ey" say�lmak ne anlama geliyor? Toplum ne diyor, ben ne hissediyorum? Bu kurgunun i�inde olmak istemiyorum dedi�imde ise nelerle kar��la��yorum? Cinsel y�nelimleri ve cinsiyeti birbirinden ayr��t�rmak m�mk�n m�? Bireysel g�r�n�rl�k, bireysel g�r�nmezlik, toplumsal g�r�n�rl�k ve toplumsal g�r�nmezlik bize ne hissettiriyor? "G�r�n�r olunca ne oluyor ki?" Evet, biz tart��mak istiyoruz. Nerede, ne ya��yoruz ya da ya�ayam�yoruz �zerine.

ERKEKL�K AT�LYES� - Saat: 16:00-17:30
Moderat�r: Remzi Altunpolat, Kaos GL Derne�i

T�rkiye'de toplumsal cinsiyet tart��malar� genelde kad�nlar ve kad�nl�k halleri �zerinde yo�unla�makla birlikte s�z konusu tart��malar�n b�t�nl�kl� bir �er�eveye ula�abilmesi toplumsal cinsiyet matrisi i�erisinde h�kim konumda bulunan erkekli�in ve erkeklik hallerinin de masaya yat�r�lmas�n� zorunlu k�lar. Feminist ara�t�rmalar�n T�rkiye'deki seyrine bak�ld���nda bug�ne kadar ihmal edilmi� bir alan olan erkeklik, �zellikle LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans) Hareketinin heteropatriarkay� sorgulayan ve farkl� erkekliklerin mevcudiyeti �zerine d���nmeye �a��ran hamleleri neticesinde giderek daha fazla konu�ulan bir mesele haline gelmi�tir.

Kaos GL, politik bir �zne olarak zuhur etti�i g�nden bu yana eril sistemin d��lad���, talile�tirdi�i ve tab� k�ld��� kategoriler olan kad�nlar ve LGBT'ler aras�ndaki kesi�imlere ve ortak m�cadele pratiklerine odaklanan bir hatt� in�a etmek konusunda kararl� olmu�tur.

Bu do�rultuda bu y�l Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 10-11 Mart tarihlerinde ger�ekle�tirilecek olan Uluslararas� Feminist Forum'un temalar�ndan birini de Erkeklik olarak belirlemi� ve bir oturumu buna ay�rm��t�r. Bizi ku�atan eril yap�da �atlaklar yaratmak i�in erkeklikle derdim var diyen herkesi bu oturuma katk� vermeye �a��r�yoruz.

 

�lgili ba�lant�lar:

Uluslararas� Feminist Forum'un Program� A��kland�
Kaos GL'den Feminist Harekete �a�r�