Ar�iv - 2012 - 24/01/2012

Feminist Forum Haz�rl�k Toplant�s� Kaos K�lt�r Merkezinde

Uluslararas� Feminist Forum haz�rl�k toplant�s� 26 Ocak, Per�embe g�n�, saat 16:00'da Kaos K�lt�r Merkezi'nde yap�lacak.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda 2006'dan beri her Bulu�ma'da ger�ekle�en "Feminist Forum", 2012 Bulu�mas�nda uluslararas� bir foruma d�n���yor.

Bulu�ma Koordinasyonu'ndan Se�in Tuncel, Forum'un �rg�tlenme ve ger�ekle�me s�recinin her a�amas�nda Bulu�ma Koordinasyonu ile birlikte �al��mak, katk� sunmak, g�r�� ve �nerilerini payla�mak isteyenleri Kaos K�lt�r Merkezi'nde yap�lacak haz�rl�k toplant�s�na beklediklerini s�yledi.

Kaos GL, Uluslararas� Feminist Forum haz�rl�k toplant�s�na �a��r�yor!

"Uluslararas� Feminist Forum"u koordine edecek olan Kaos GL, T�rkiyeli feminist �rg�tlerin yan� s�ra Ortado�u ve Kuzey Afrika �lkelerinden kad�n �rg�tleriyle de ba�lant�ya ge�ti.

Ankara'da iki g�nl�k bir bulu�ma �eklinde d�zenlenecek "Uluslararas� Feminist Forum", 9-10 Mart 2012, Cuma-Cumartesi tarihlerinde olacak.

Bulu�ma Koordinasyonu'ndan Se�in Tuncel, "Uluslararas� Feminist Forum" i�in �unlar� s�yledi:

"�slami/muhafazak�r politikalar�n ve y�netimlerin h�kim oldu�u b�lgelerin �zg�ll���nden hareketle, "Uluslararas� Feminist Forum"da, feminist/kad�n hareketinin cinsiyet�ili�e kar�� m�cadelesinde nas�l homofobi ve transfobiye kar�� da bir s�ylem ve pratik geli�tirilebilece�i tart���lacak.

Feminist Forum'u, hem T�rkiye yerelinde hem de k�resel �l�ekte muhafazak�rla�maya kar�� feminist bir bak�� i�in �ng�r�yoruz. Feminist m�cadelede her ne kadar baz� alanlarda hareketli bir g�r�n�m sergilense de nerdeyse her kesimin kendi "ev"ine/�evresine �ekilmesi/kapanmas� gibi bir resim ile kar�� kar��yay�z. Di�er taraftan feministlerin LGBT'lerle �rg�tsel ve ideolojik ili�kileri Forum'da ele al�nacak alt ba�l�klardan biri olacak."

Feminist Forum haz�rl�k toplant�s�:
26 Ocak 2012, Per�embe, Saat 16:00
Kaos K�lt�r Merkezi
GMK Bulvar�, 29/12, Demirtepe/K�z�lay-Ankara
0312 230 0358 / 17

Uluslararas� Feminist Forum
9-10 MART 2012, CUMA-CUMARTES�, ANKARA
http://antihomofobi.org/arsiv/2011_hkb_sempozyum_ve_forumlari_icin_cagri.htm