Ar�iv - 2012 - 03/05/2012

Erkeklik Tahakk�m�ne Dair

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda Kaos GL Derne�i, Ekoloji Kolektifi ve Yery�z�ne �zg�rl�k Derne�i'nin ortakla�a d�zenledi�i "Erkekli�in Teke�li Heteronormatif Evlilikler ve Et Yeme �zerinden Tahakk�m�n� S�rd�rmesi" sunumu 8 May�s Sal� g�n� Ekoloji Kolektifi'nde ger�ekle�ecek.

Gayle Rubin, Simone de Beauvoir, Engels gibi heteronormativite ve teke�li evlilikler �zerine �al��an d���n�rlerin yan� s�ra, Peter Singer, Brian Dominick ve Tom Regan, Carol Adams gibi hayvan �zg�rle�mesi �zerine yazan d���n�rlerin �ng�r�lerinin bulu�aca�� bu sunum, ataerkil bask� d�zenine daha geni� bir perspektiften bak�lmas�n� sa�lamay� ama�l�yor.

"�nsana hayvana yery�z�ne �zg�rl�k" slogan�yla �al��malar�n� s�rd�ren Yery�z�ne �zg�rl�k Derne�i'nden G�ray Tezcan, bu sunumuyla ikinci kez bir Kaos GL forumuna konuk olacak. Tezcan'�n 2011 yaz�nda �ngiltere'deki Kent �niversitesi'nde kad�n �zg�rle�mesi ve teke�li heteronormatif birlikteliklere alternatif ya�am bi�imleri �zerine yapt��� bir ara�t�rman�n sonucunu payla�aca�� bu sunum, a��rl�kl� olarak kad�n-erkek ili�kilerindeki tahakk�mden s�z edecek, son olarak da hayvan�n mal olarak g�r�lmesinin erkek-egemen k�lt�rle ilintisine de�inecek.

8 MAYIS SALI

ERKEKL�K TAHAKK�M�NE DA�R V�DEO SUNUM
Yery�z�ne �zg�rl�k Derne�i&Ekoloji Kolektifi&Kaos GL

Saat: 18:30 - 20:00
Yer: Ekoloji Kolektifi, �nk�l�p Sokak, 26/4 K�z�lay-Ankara

G�ray Tezcan, Yery�z�ne �zg�rl�k Derne�i
"Erkekli�in Tek E�li Heteronormatif Evlilikler ve de Et Yeme �zerinden Tahakk�m�n� S�rd�rmesine Dair"

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da Bug�n:
ODT�'de Erkeklik Forumu
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11175

�lgili haber:
7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Ba�l�yor

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ileti�im:
Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin �ztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara
Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin �ztop nevin@kaosgl.org