Ar�iv - 2012 - 02/05/2012

Entu �ark�lar�n� Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Söyleyecek

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Bulu�ma’n�n ilk konseri Entu ile 2 May�s 2012’de Nefes Bar’da.

Karadeniz’in; h�rç�n, sars�nt�l� ama ya�am co�kusunu ça�r��t�ran, Karadeniz müzi�ine ça�da�, evrensel dokunu�larla, özünü bozmadan soluk katan Entu; sizi alacak ve asl�nda hiç bilmedi�iniz bir rüzgâra b�rakacak.

Grup Entu nas�l bir araya geldi? Nedir sizleri getiren bir araya?

Grup 2006 y�l�n�n son aylar�nda bir araya geldi. 2010 y�l�na kadar de�i�ik müzisyen arkada�larla çal���ld� ve son halini, soundunu ald�. Kendimizi en do�ru ifade etti�imiz yer müzik ve bu yüzden bir araya geldik.

Sitenize bak�nca söyleyecek sözünüzün oldu�unu görmemek için düzgün bakm�yor olmak laz�m. Müzikte mesaj kayg�s� olur mu peki, olmal� m�?

Toplumun fark�na varamad��� bir �ey var ki o da renkler. Gerçekler yeterince renksizken biz dü�lerimizin renklerle örtü�tü�ünü dü�ünüyoruz ve bu yüzden renklerle ifade ediyoruz. Melodi ba�l� ba��na bir güçtür, ileti�im arac�d�r, bazen kelimelerin anlatamad���n�, bu �ekilde çok rahat anlatabilirsiniz. Yüklenen anlam dinleyiciye kal�r.

Karadeniz müzi�inin özü, tulum ve davul gibi enstrümanlar�nda m�, çalan�nda m�, sözlerinde mi, yoksa bizim bilmedi�imiz ba�ka bir yerde mi?

Her kültürün ayr� bir yap�s� vard�r, müzi�i de insan�yla, do�as�yla, destan�yla, hikayesiyle, çalg�s�yla bir bütündür ve bu bütünün bir araya gelmesiyle özü olu�ur. Karadeniz’in tulumu vard�r, kemençesi vard�r bir ba�ka co�rafyan�n da davulu, gitar� vard�r. 
Amac�n sadece müzik yapmaksa, sahnedeki enstrüman�n türünün bir önemi yoktur bile�enleri ba�l� ba��na bir dil olu�turur. Tulumu da, davulu da, gitar� da vs. bir aradad�r.

Web sitenize bak�nca insan�n içi aç�l�yor; sizi bilmeyenler, konserinizdeki �ark�lardan ve performanslardan ne beklesinler? Ne bekliyor hepimizi 2 May�s’ta?

Bizim amac�m�z insanlar�n 2 saatini renklendirip, onlar� gülümsetmek. Beklentilere lüzum yok. Yan�m�zdan ayr�ld�klar�nda hala daha gülümsemeye devam ediyorlarsa biz de amac�m�za ula�m�� oluruz. Not: çok e�lenece�iz.

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�ndaki konseriniz s�ras�nda verece�iniz mesaj ne olacak, okuyucular�m�z ile �imdiden payla��r m�s�n�z?

Bu ekinlikte yer al�yor olmam�z zaten ba�l� ba��na bir mesaj, ba�ka söze gerek olmad���n� dü�ünüyoruz. Tercihlerin, �rklar�n, yap�lar�n, dilin, cinsiyetin bizim için önemi yoktur… Müzi�imiz tüm bunlar� bir araya getiriyor, mesaj�n� da içinde bar�nd�r�yor… A�k ile…