Ar�iv - 2012 - 09/05/2012

“Do�aya Hükmetmek �çin �lk Darbe Hayvana �ndirildi”

Erkekli�in tek e�li heteronormatif evlilikler ve et yeme üzerinden tahakkümünü sürdürmesi Homofobi Kar��t� Bulu�ma’da tart���ld�.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmalar kapsam�nda Kaos GL - Ekoloji Kolektifi Derne�i ve Yeryüzüne Özgürlük Derne�inin ortakla�a düzenledi�i etkinlik ilgiyle kar��land�.

Yeryüzüne Özgürlük Derne�i’nden Güray Tezcan yapt��� sunumda tahakkümün cinsiyetçilik ve türcülük üzerinden kendini hissettiriyor oldu�unu y�kmak içinse her türlü varyasyonunun reddedilmesi gerekti�ini söyledi. Hayvana yap�lan eziyetin asl�nda her �eyi aç�klayabilece�ini dile getiren Tezcan mülkiyetin hayvan� evcille�tirmekle ba�lad���n� ifade etti.

Do�aya hükmetmek için ilk darbe hayvana indirildi; kad�n da erke�in gördü�ü kadar�yla do�an�n hükmedilmesi gereken bir unsuruydu ve s�ras� geldi�inde evcille�tirilecekti. Evler barklar, kad�nlar, köleler, mitler bu mülkiyet zincirine daha sonra ekleneceklerdi. 

Teke�li heteronormatif evliliklerinse tahakküm üretmeye devam etti�ini dile getiren Tezcan, 60’l� y�llardan itibaren alternatif ya�am pratikleri üzerine gerçekle�tirilen ara�t�rmalar�n sonuçlar�n� kat�l�mc�larla payla�t�.

Aylime Asl� Demir