Ar�iv - 2012 - 18/05/2012

Bulu�man�n Yerel Ayaklar� Mu�la ile Tamamland�

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma’n�n yerel ayaklar� Nazilli, Edirne, Kocaeli, �zmir ve �stanbul‘dan sonra Mu�la Üniversitesi’nde gerçekle�en etkinlikle tamamland�.

Mu�la Üniversitesi Sosyoloji Toplulu�u’nun ev sahipli�i ile 3 y�ld�r gerçekle�en Mu�la etkinli�inde bu y�l Pembe Hayat derne�inden Elçin Kurbano�lu, �stanbul Arel Üniversitesinden Umut �ah ve Sosyolog �lay Ertetik konu�mac� olarak kat�ld�. Yakla��k 70 ki�inin kat�ld��� etkinlik Mu�la Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekle�ti.

Umut �ah,”E�cinsellik Hastal�kt�r [ve dahas�] Sapk�nl�kt�r” ba�l�kl� konu�mas�nda Aliye Kavaf’�n “E�cinsellik hastal�kt�r” söylemini analiz etti. �lay Ertetik LGBT hareket ve aç�lma üzerine tezini ve neden bu konuyu seçti�ini, ODTÜ LGBT toplulu�u ve Toplumsal Cinsiyet Kad�n Çal��malar� sürecinde topluluk olma mücadelesi deneyimlerini, Elçin Kurbano�lu ise Seks i�çili�i ve özellikle trans bireylerin ya�ad��� sorunlar� ve Türkiye LGBT hareketinin tarihini anlatt�. Daha sonra salondan gelen sorular yan�tland�r�ld� ve etkinlik tamamland�.