Ar�iv - 2012 - 11/05/2012

Bulu�man�n Yerel Ayaklar� Devam Ediyor

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma’n�n yerel ayaklar� Nazilli, Kocaeli, Mu�la, �zmir ve �stanbul ile devam ediyor.

11 May�s Nazilli

Etkinlik Adnan Menderes Üniversitesi ö�rencilerinin katk�lar� ile gerçekle�ecek. Cuma günü Yunus Emre Park�nda 13:00’de ba�layacak etkinlikte LGBT kimlikler ve Homofobi Kar��t� Hareketle ilgili tüm sorular yan�t bulacak.

15 May�s Kocaeli

Bulu�ma etkinlikleri kapsam�nda Kocaeli Üniversitesi Kad�n Çal��malar� Kulübü ile Kaos GL Derne�i’nin gerçekle�tirece�i homofobi ve ayr�mc�l�k içerikli söyle�i Kocaeli Üniversitesi’nde 15 May�s Sal� günü 14:00 ile 16:00 saatleri aras�nda Mühendislik Fakültesi Anfi 1’de gerçekle�ecek.

15 May�s �stanbul Üniversitesi

�stanbul Üniversitesi’ndeki ö�renci toplulu�u Radar’�n düzenledi�i “Homofobi ve Transfobi Kar��t� Kampüs Bulu�mas�"nda Ara�. Gör. Eylem Korkmaz’�n katk�s�yla 14:00’da Demokratik Okullar ve Yrd. Dç. Dr.Tuna Erdem ve Yrd. Dç. Dr. Sinan Birdal’�n katk�lar�yla da 15:30’da Queer Teori konu�ulacak. Etkinlik �stanbul Üniversite’si Merkez Kampüs’te gerçekle�ecek.

16 May�s Mu�la

Mu�la Üniversitesi Sosyoloji Toplulu�unun ev sahipli�i ile 3 y�ld�r gerçekle�en Mu�la etkinliklerinde bu y�l Pembe Hayat derne�inden Elçin Kurbano�lu, �stanbul Arel Üniversitesinden Umut �ah ve Sosyolog �lay Ertetik konu�acak. Etkinlik saat 13:30’da Mu�la Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi D Salonunda

17 May�s �zmir Ekonomi Üniversitesi

�zmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n Çal��malar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (EKOKAM) i�birli�iyle düzenlenen “Nefret Suçlar� ve Homofobi” paneli 17 May�s Homofobi Kar��t� Günde 16:00’da �zmir Ekonomi Üniversitesi D021 D Blok da gerçekle�ecek. Panelde konu�mac�lar ise Kaos GL dan��ma kurulundan Prof. Dr. Melek Göregenli (Ege Üniversitesi Pskoloji Bölümü) ve Prof. Dr. Nilgün Toker (Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü).