Ar�iv - 2012 - 19/05/2012

“Avrupa’daki Irkç� Sa��n Geli�mesi Görmezden Gelindi!”

Ankara’da konu�an Norveç ��çi Partisi’nden Anette Trettebergstuen, sa� kanat �rkç�l���n Avrupa’n�n her yerinde yay�ld���n� söyledi.

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n son günü “S�n�rlara Kar�� Forum” ile ba�lad�.

TBMM Üyesi, BDP �stanbul Milletvekili & HDK E�sözcüsü Sebahat Tuncel ile Norveç ��çi Partisi’nde Anette Trettebergstuen’in konu�mac� olarak kat�ld��� Bulu�ma’ya, Macaristan’dan AP Parlamenteri Zita Gurmai de video sunum ile kat�ld�.

Ankara’da Best Otel’de ba�layan “S�n�rlara Kar�� Forum”un ilk oturumu olan “Avrupa’da Gülleri Solduran Irkç�l���n Seyri”ni �nsan Haklar� Savunucusu Hakan Ataman kolayla�t�r�yor.

Hakan Ataman, Avrupa’da ortaya ç�kan ekonomik krizin �rkç� bir dalgay� da beraberinde getirdi�ini söyleyerek oturumu açt�. Ataman bu �rkç� dalgan�n ayn� zamanda cinsiyetçi, homofobik ve farkl� kültürlerden gelen insanlara kar�� da önyarg�l� ve ayr�mc� reaksiyonlar gösterdi�ini belirtti.

“Sald�r�y� tek ba��na yapsa da asl�nda tek ba��na de�ildi”

Sa� kanat �rkç�l���n Avrupa’n�n her yerinde yay�ld���n� söyleyen ��çi Partisi Milletvekili Anette Trettebergstuen, 22 Temmuzdaki Oslo’daki sald�r�lar� sa� kanat �rkç�l���n bir d��a vurumu olarak de�erlendirdi.

Sald�rgan�n ��çi Partisini Norveç toplumuna en büyük tehdit olarak gördü�ünü beyan etti�ini hat�rlatan Trettebergstuen, hedeflerin seçimi çok kültürlü topluma yönelik oldu�unu söyledi ve ekledi: “Sald�r�y� tek ba��na yapsa da asl�nda tek ba��na de�ildi.”

Norveç’teki sald�r�y� gerçekle�tiren ki�ilikteki insanlar topluma göre bir tehdit olarak alg�lansa da “bu alandaki geli�meler son on y�ld�r görmezden gelindi”�ini belirten Anette Trettebergstuen �öyle konu�tu:

“�ntikam almak ve nefretle dolmak yerine, sald�rgan�n ortadan yok etmeye yönelik de�erleri nas�l daha geli�tirebiliriz diye çal�yoruz.

Neden biz ba�ka yapacak i�imiz yok gibi bir Cumartesi sabah�nda Ankara’da bir araya geliyoruz; bu sorunun cevab� çok aç�k!”