Ar�iv - 2012 - 03/05/2012

Arkada� Z. �zger Bulu�mas�'n�n ���nc�s� Yap�lacak

“Sakals�z Bir O�lan�n Tragedyas�: Arkada� Z. Özger Homofobi Kar��t� Bulu�ma”n�n üçüncüsünün etkinlikleri 4 May�s Cuma ve 7 May�s Pazartesi günleri gerçekle�ecek.

Kaos GL Derne�i’nin bu y�l yedincisini düzenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) kapsam�nda yap�lacak “Arkada� Z. Özger Bulu�mas�”n�n ev sahipli�ini Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö�renci Dayan��ma Derne�i (SBF-d-DER) yap�yor.

 

�iir okumak hiçbir i�e yaramaz!

Arkada� Z. Özger Bulu�mas�’n�n ilk etkinli�inde �air Onur Caymaz, “Okumak Hiçbir ��e Yaramaz!” ba�l�kl� söyle�isi ile 4 May�s Cuma günü, saat 15:00-16:30 aras�nda olacak.

Onur Caymaz ile “okumak, okunmamak, okuyamamak, can�na okumak, bildi�ini okumak ve memleketimizde okuman�n türlü çe�itli hallerinden edebiyat�n güzelim sokaklar�na uzanan bir söyle�i” Tayfa Cafe’de herkesin kat�l�m�na aç�k yap�lacak.

7 May�s Pazartesi �air’in okulunda

Arkada� Z. Özger Bulu�mas�’n�n etkinlikleri 7 May�s Pazartesi günü, �airin okudu�u okulun bahçesinde, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde tamamlanacak.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Cebeci Kampüsü, �leti�im Fakültesi Orta Bahçe’de �air F�rat Demir ve Çevirmen K�vanç Tanr�yarsöyle�ileri yap�lacak.

Çevirmen K�vanç Tanr�yar’�n 15:00-16:30 saatleri aras�nda gerçekle�ecek söyle�isi “Anlat�y� Dolaptan Ç�karmak” ba�l���n� ta��yor.

“Kimlik, �iir, seks ve cüret, bir konu�mada birikiyor”

�air F�rat Demir söyle�isi ise “Toplumsal Bir Örgütlenme Olarak �kiyüzlülük” ba�l���yla, 7 May�s Pazartesi, 13:00 - 14:30 saatlerinde gerçekle�ecek.  

“We can be heroes!” �air F�rat Demir, David Bowie’nin “Heroes” �ark�s�ndan yola ç�karak, toplumsal hayatta kendi olabilmenin, ikiyüzlülü�e kar�� verilmesi gereken sava��n ve bu noktada, ayr�mc�l��a kar�� geli�tirilmesi gereken y�k�c� gücün pe�ine dü�üyor. Erkekli�in öncelikle erke�e a��r geldi�i cinsiyetçi bir toplumda, seksüel bir �iir yaz�labilir mi, diye soruyor ve �iirdeki seksizimden, gündelik hayat�n fa�izmine kadar insan�n ac�mas�zl���yla hesapla��yor. Laf David Bowie üzerinden aç�lm��ken, toplumsal bilince s�zm�� Ajda Pekkan, Müjde Ar, Paul Newman gibi tüm seks ikonlar� da teker teker an�l�yor. Kimlik, �iir, seks ve cüret, bir konu�mada birikiyor.

ARKADA� Z. ÖZGER BULU�MASI

Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö�renci Dayan��ma Derne�i (SBF-d-DER)

 

4 MAYIS CUMA

Saat: 15:00-16:30

Yer: Tayfa Cafe, Selanik Caddesi 82/32, Kocatepe

Onur Caymaz, �air

“Okumak Hiçbir ��e Yaramaz!”

7 MAYIS PAZARTES�

Yer: Ankara Üniversitesi (AÜ) Cebeci Kampüsü, �leti�im Fakültesi Orta Bahçe

Saat: 13:00-14:30

F�rat Demir, �air

“Toplumsal Bir Örgütlenme Olarak �kiyüzlülük”

Saat: 15:00-16:30

K�vanç Tanr�yar, Çevirmen

“Anlat�y� Dolaptan Ç�karmak”

Arkada� Zekai Özger:

8 Ocak 1948’de Bursa’da do�du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bas�n Yay�n Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. TRT’nin Ankara bürolar�nda çal��t�. 1970 öncesinde okulunun polislerce bas�ld��� bir gün, ç�kan olaylarda ba��na a��r darbeler ald�. Aradan y�llar geçtikten sonra 5 May�s 1973’te sokakta ölü bulundu. Beyin kanamas�ndan öldü�ü belirlendi. Arkada�lar�, ölümünü okulun bas�lmas� s�ras�nda ba��na ald��� a��r darbelere ba�lad�lar. Dergi ve gazetelerde yay�nlanan �iirleri ölümünden sonra "�iirler" adl� bir kitapta topland� (1974). Daha sonra ayn� kitap "Sevdad�r" ad�yla May�s yay�nlar�nca Mart 1988’de yay�nland�.

“ve bir gün hiç anlam�yacaks�n�z

güne�e ve erkekli�e büyüyen vücudum

dü�üvericek ellerinizden ellerinizden ve

bir gün elbette

zeki müreni seviceksiniz

(zeki müren’i seviniz)”

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma’da Bugün:

ODTÜ LGBTT Dayan��mas�, Siyaset Bilimi Toplulu�u ve Sosyoloji Toplulu�u 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n Ortado�u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) aya��na ev sahipli�i yap�yor. 

ODTÜ’de Erkeklik Forumu

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11175

�lgili haber:

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Ba�l�yor

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11174


Homofobi Kar��t� Bulu�ma ileti�im:

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay – Ankara

Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org