Ar�iv - 2012 - 07/05/2012

Arkada� Z. Özger Bulu�mas� Ba�lad�

Arkada� Z. Özger Bulu�mas�’n�n üçüncüsü Yazar-�air Onur Caymaz’�n Ankara Tayfa kitabevindeki “Okumak Hiçbir ��e Yaramaz!” sunumuyla ba�lad�.

Arkada� Z. Özger Bulu�mas�, Homofobi Kar��t� Bulu�ma içinde 3 y�l önce ba�lad�. Onur Caymaz’�n söyle�isinin ard�ndan etkinlikler 7 May�s Pazartesi Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devam edecek.

Konu�mas�na Arkada� Z. Özger’in "Annemizin yemenisindeki solgun bir çiçektir bahar*" dizesiyle ba�layan Caymaz, May�s ay�n�n, Deniz’in (Gezmi�) idam karar�n�n ç�kt���, H�z�r’�n �lyas ile bulu�tu�u dönem oldu�unu belirtti.

“Okumak Hiçbir ��e Yaramaz!” ba�l���n�n devam�n�n "çünkü bir i�e yaramas� için okunmaz" oldu�unu belirten Caymaz söyle�isinde genel olarak okuman�n hallerinden, okuyucu olmaktan sözetti.

80 darbesi öncesindeki okuyucu kitlesinin ve günümüzdeki okuyucu kitlesinin kar��la�t�rmas�n� kitaplar�n ve gazetelerin bas�m say�s�yla anla��labilece�ini belirten Caymaz, �u an sadece Ay�e Kulin, Elif �afak gibi "popüler" yazarlar�n kitaplar�n�n 100 binin üzerinde rakamlara ula�abildi�ini söyledi.

Vitrinlerde "pazarlanan" kitap yay�nc�l���n�n kapitalizmin tekelle�mesinin ba�ka bir versiyonu oldu�unu belirten yazar kitab�n mal olarak al�n�p sat�lmas�ndan ve al��veri� merkezlerinde bulunan kitapevlerindeki çok satanlar reyonlar�n�n yay�nevleri taraf�ndan kiraland���ndan bahsetti.

Okuma ile ilgili gidi�at�n nas�l oldu�u sorusu üzerine Caymaz, Türkiye’deki durumun hiç de içaç�c� olmad���na de�indi.

Söyle�i 80 darbesi anayasas�n�n %92 oyla kabul edilmesi üzerinden Türkiye’deki ikiyüzlülü�ünün ve medyadaki yans�mas� olarak da "demokrat" diye adland�r�lan isimlerin ele�tirisiyle sona erdi.

Arkada� Z. Özger Bulu�mas�’n�n etkinlikleri 7 May�s Pazartesi günü, �airin okudu�u okulun bahçesinde, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde tamamlanacak. �air F�rat Demir söyle�isi “Toplumsal Bir Örgütlenme Olarak �kiyüzlülük” ba�l���yla, 7 May�s Pazartesi, 13:00 - 14:30 saatlerinde, Çevirmen K�vanç Tanr�yar’�n söyle�isi “Anlat�y� Dolaptan Ç�karmak” ise 15:00-16:30 saatleri aras�nda gerçekle�ecek.

*SEVDADIR

Gö�ü kucaklay�p getirdim sana

kokla

aç�l�rs�n

solmu�sun

benzin sararm��

yorgun bir i�çinin yüzüne  benziyor yüzün öyle bükük bakma bana

�am kolonyas� getirdim sana

kentli da�l�lar�n hakl� sevdas�n�

bolu ormanlar�ndan çarpan bir koku

sanki köro�lunun ter kokusu

aman kokusu, billah kokusu

canlar�m, can�m benim

�zme kendini bu kadar

sana umudu ö�retmeyenlerin suçu mu var

bak yeryüzü ne kadar geni�

ne kadar dar

Dur

ak�tma gönlüm ya��n�

gözünden öpecek bir yer b�rak

oy bana en yak�n

bana en uzak

sevgili yar

Hasretine vur beni

Giyecek çama��r getirdim sana

adettir diye de�il, sevdim diyedir

ba���la, eski biraz

bedenim uygundur diye bedenine

elimle y�kad�m, ütüledim

elma a�ac�nda kuruttum

Günler sarmal bir yay gibi

bunu unutma

Bahar annemizin yemenisindeki solgun çiçektir bunu unutma Seni ben her yerinden öperim bunu unutma

kadere inansayd�m

sana inan�rd�m

Dü�ürmem sigaram�n ucundaki külü ben

�yle k�r�k bakma bana

Caddeler nas�l da geni�liyor

sana bunu söyleyecektim

Bileyli bir makas vard� yan�mda

sana bunu söyleyecektim

Hadi kes büyüyen t�rnaklar�ndaki kiri

sana bunu...

Oyy nas�l söyleyebilirim

deliren sevdam�z�n k�srak huyunu

Elimi tut

tuttururlar, o kadar�na izin verirler

kahreden bir ayr�l���n ç�lg�nl��� de�il bu Bir isyan�n kelepçele�mi� resmidir parmaklar�m�z

sen içerde

Ben d��arda...

Oyyy mahpusluk mahpusluk...

Arkada� Z. Özger

Haber: Bar�� Sulu/Kaos GL

Foto�raflar: Gülistan Aydo�du

�lgili haber: http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=11174